Generell politikk angående personvern og datasikkerhet for Toyota

1. Introduksjon

Toyota respekterer personvernet ditt. Enten du handler med Toyota som kunde, forbruker, samfunnsborger etc., har du krav på at dine Personopplysninger beskyttes. Det kan være navnet ditt, telefonnummeret, e-postadressen, men også andre data, slik som VIN-nummeret for bilen din, oppholdssted etc.

I denne generelle politikken angående personvern og databeskyttelse for Toyota, (“denne politikken”) beskriver vi hvordan vi samler inn dine Personopplysninger, hva vi gjør med denne informasjonen, med hvem vi deler den, hvordan vi sikrer den og de valgene du har vedrørende dine personlige opplysninger.

class="AODocTxt">Denne politikken gjelder behandlingen av dine Personopplysninger i forbindelse med forskjellige tjenester, verktøy, applikasjoner, nettsteder, portaler, promovering (på nett), markedsaktiviteter, sponsing av sosiale media etc. som drives av oss eller på våre vegne.

Denne politikken inneholder generelle regler og forklaringer. Den blir supplert med separate, spesifikke personvernmerknader relatert til spesielle tjenester, verktøy, applikasjoner, nettsteder, portaler, promovering (på nett), markedsaktiviteter, sponsing av sosiale media etc. som leveres eller drives av eller på vegne av Toyota. Disse merknadene vedr, personvern vil alltid bli kommunisert når det er nødvendig med Personopplysninger i forbindelse med de aktivitetene som er nevnt ovenfor (for eksempel via nettsteder, portaler, individuelle kommunikasjonstjenester, nyhetsbrev, påminnelser, undersøkelser, tilbud, arrangementer etc).

Denne politikken gjelder alle Personopplysninger som samles inn av (eller på vegne av) Toyota Motor Europe NV/SA og/eller Toyota Norge as, som samlet betegnes som ”Toyota”, ”vi”, ”oss” og ”vår/våre” i denne politikken.

Dersom du aksepterer bestemmelsene i denne politikken, samtykker du i at vi behandler dine Personopplysninger på de måter som er beskrevet i denne politikken.

På slutten av denne politikken finner du noen definisjoner på bestemte nøkkelbegrep som brukes i denne politikken og som er skrevet med stor forbokstav (for eksempel Personopplysninger, Behandling av data, Datakontrollør…).

2. Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger?

Enhetene som er ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger er:

Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”)
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60
1140 Brüssel
Belgia
og
Toyota Norge as
Svelvikveien 59B
3039 Drammen
Norge

3. Hvem kan du kontakte dersom du har spørsmål eller forespørsler? Kontaktpunktet for sikring av data

Vi har opprettet et kontaktpunkt for sikring av data som vil behandle dine spørsmål eller henvendelser relatert til denne politikken, spesifikke merknader vedrørende personvern, dine Personopplysninger (og behandlingen av dem).

For alle spørsmål eller henvendelser vedrørende praktiseringen av denne politikken eller for å bruke rettighetene dine som beskrevet i denne politikken, kan du kontakte oss via Kontaktpunktet for sikring av data:
- personvern@toyota.no
- Toyota Norge AS, PB 665, 3003, Drammen

4. Nøkkelprinsipper

Vi setter pris på at du betror oss dine Personopplysninger og vi er forpliktet til å behandle dine Personopplysninger på en rimelig, transparent og sikker måte. Nøkkelprinsippene som Toyota legger til grunn er som følger:
Lovlighet: vi vil utelukkende samle inn dine personopplysninger på en rimelig, lovlig og transparent måte.

• Dataminimering: vi vil begrense innsamlingen av dine Personopplysninger til det som er direkte relevant og nødvendig for de formål de er hentet inn. 
• Formålsbegrensning: vi vil utelukkende hente inn dine Personopplysninger for spesifikke, eksplisitte og lovlige formål og ikke behandle dine Personopplysninger videre på en måte som er uforenlig med disse formålene. 
• Nøyaktighet: vi vil holde dine Personopplysninger korrekte og oppdaterte.

Datasikkerhet og -beskyttelse: vi vil iverksette tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et hensiktsmessig nivå for datasikkerhet og beskyttelse, med hensyn til, blant annet, arten av Personopplysninger som skal beskyttes. Slike tiltak sørger for å forhindre enhver uautorisert avsløring eller tilgang, tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse eller tap eller endring og enhver annen ulovlig form for databehandling.

• Tilgang og retting: vi vil behandler dine Personopplysninger i overensstemmelse med dine lovmessige rettigheter. 
• Lagringsbegrensning: vi vil beholde dine Personopplysninger på en måte som er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler for databeskyttelse og ikke lenger enn nødvendig for de formål de er samlet inn for.

• Beskyttelse mot internasjonale overføringer: vi vil sikre at de av dine Personopplysninger som overføres utenfor EU-området er tilstrekkelig beskyttet. 
• Sikringstiltak for tredjeparter: vi vil sikre at tilgang til Personopplysninger av (og overføring til) tredjeparter utføres i henhold til gjeldende lover og med passende, kontraktsfestede sikringstiltak. 
• Lovlig direkte markedsføring og informasjonskapsler (cookies): når vi sender deg promosjonsmateriell eller plasserer cookies i datamaskinen din, vil vi sørge for at vi gjør dette i overensstemmelse med gjeldende lov.

5. Behandling av dine personopplysninger: hvilke personopplysninger samler vi inn og av hvilke lovlige grunner

Når vi trenger dine Personopplysninger, vil vi alltid informere deg tydelig om hvilke av dine Personopplysninger vi samler inn. Denne informasjonen vil bli gitt i en egen merknad om personvern som, for eksempel vil være inkludert i spesifikke tjenester (inkludert kommunikasjonstjenester), elektroniske nyhetsbrev, påminnelser, undersøkelser, tilbud, invitasjoner til arrangementer etc.

Legg vennligst merke til at ifølge gjeldende lov om databeskyttelse, kan dine Personopplysninger behandles dersom: 
- du har gitt oss ditt samtykke til formålet og databehandlingen (som beskrevet i personvernmerknaden relatert til den spesielle behandlingen). For å unngå tvil vil du alltid ha rett til å trekke ditt samtykke tilbake når som helst; eller

- det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i; eller  
- vi med slik behandling forfølger en legitim interesse som ikke er i konflikt med dine personvernrettigheter. Slike legitime interesser vil bli behørig kommunisert til deg i personvernmerknaden relatert til den spesielle behandlingen.  
- det er et lovbestemt krav.

6. For hvilke formål behandler vi dine personopplysninger

Vi vil bare behandle dine Personopplysninger for spesifiserte, eksplisitte og lovlige formål og vil ikke viderebehandle Personopplysningene på en måte som ikke er i overensstemmelse med disse formålene.

Slike formål kan være gjennomføringen av en bestilling du har kommet med, forbedring av besøk på en av våre nettsider eller portaler, forbedring av våre produkter eller tjenester mer generelt, tilbud om tjenester eller applikasjoner, markedskommunikasjon og kampanjer etc. Hensikten med enhver behandling av dine Personopplysninger vil bli klart definert i den personvernmerknaden relatert til den spesifikke behandlingen. Denne personvernmerknaden vil være tilgjengelig for eksempel på et nettsted eller en portal, i en applikasjon, i et elektronisk nyhetsbrev etc.

7. Å holde dine personopplysninger korrekte og oppdaterte

Det er viktig for oss å ha Personopplysninger som er korrekte og oppdaterte. Vennligst informer oss om endringer eller feil i Personopplysningene dine så snart som mulig ved å kontakte oss via Kontaktpunktet for sikring av data (se punkt 3, ”Hvem kan du kontakte dersom du har spørsmål eller forespørsler?”). Vi vil ta rimelige skritt for å sikre at enhver unøyaktighet eller utdaterte Personopplysninger så blir slettet eller korrigert.

8. Tilgang til dine personopplysninger

Du har rett til tilgang til de Personopplysningene vi behandler og, om dine Personopplysninger er unøyaktige eller ufullstendige, til å kreve rettelse eller fjerning av dine Personopplysninger. Dersom du krever ytterligere informasjon relatert til dine personvernrettigheter eller ønsker å bruke noen av disse rettighetene, vennligst kontakt oss via Kontaktpunktet for sikring av data (se punkt 3, ”Hvem kan du kontakte dersom du har spørsmål eller forespørsler?”).

9. Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger

Vi vil lagre dine Personopplysninger på en måte som stemmer overens med gjeldende lover for datasikring. Vi vil bare lagre dine Personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formål vi behandler dem eller for å etterfølge lovens bestemmelser. For informasjon om hvor lenge visse Personopplysninger sannsynligvis lagres før de blir fjernet fra våre systemer og databaser, vennligst kontakt oss via Kontaktpunktet for sikring av data (se punkt 3,” Hvem kan du kontakte dersom du har spørsmål eller forespørsler?”).

10. Sikring av dine personopplysninger

Vi har en rekke tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak på plass for å sikre dine Personopplysninger mot ulovlig eller uautorisert tilgang eller bruk, samt mot utilsiktet tap eller ødeleggelse av deres integritet. Tiltakene er tilpasset vår IT-infrastruktur, den potensielle innvirkningen på personvernet ditt og kostnadene involvert, samt i overensstemmelse med gjeldende industristandarder og vanlig praksis.

Dine Personopplysninger blir bare behandlet av en tredjepart dersom denne samtykker i å etterleve disse tekniske og organisatoriske tiltakene for datasikring. 
Å opprettholde datasikkerhet innebærer å beskytte konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til dine Personopplysninger:

(a) Konfidensialitet: vi vil sikre dine Personopplysninger fra uønsket avsløring for tredjeparter.  
(b) Integritet: vi vil sikre dine Personopplysninger mot modifisering av uautoriserte tredjeparter.  
(c) Tilgjengelighet: vi vil sikre at autoriserte parter kan få tilgang til dine Personopplysninger når det er nødvendig.  
Våre prosedyrer for datasikring inkluderer: tilgangssikring, systemer for sikkerhetskopiering, overvåkning, revisjon og vedlikehold, rutiner for å undersøke sikkerhetshendelser og kontinuitet etc.

11. Bruk av informasjonskapsler (cookies) og liknende

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsteder. Det hjelper oss til å gi en bedre opplevelse når du besøker sidene våre og lar oss også gjøre nettstedene våre bedre.
For ytterligere informasjon om vår bruk av informasjonskapsler og hvordan du kan unngå dem, vennligst se vår politikk for informasjonkapsler, som du finner her:  https://www.toyota.no/#/ajax/%2Farticles%2Fcookies_2015.json

12. Formidling av personopplysninger

Avhengig av formålene med vår innhenting av Personopplysninger, kan vi formidle disse til følgende kategorier av mottakere som så kun vil behandle Personopplysningene innenfor rammene av disse formålene:
a) I våre organisasjoner og vårt merkevaremiljø:
- Våre autoriserte medarbeidere;
- Våre tilknyttede og datterselskap;

- Medarbeidere i nettverket av autoriserte forhandlere og autoriserte verksteder som du har valgt som foretrukne forhandlere eller verksteder eller som er lokalisert nær deg (basert på ditt postnummer, adresse) eller som du har vært i kontakt med; 
- Toyota Financial Services, PB 704, 3003 Drammen 
- Toyota Insurance Management PB 700 Sentrum, 0106 Oslo

b) Tredjeparts forretningsforbindelser: 
- Reklame-, markedsføring- og promosjonbyråer: for å hjelpe oss med å levere og analysere effektiviteten av våre kampanjer og promoveringer;

- Forretningspartnere: for eksempel betrodde selskaper som kan bruke dine Personopplysninger for å kunne levere deg de tjenester og/eller produkter du har bedt om og/eller som kan gi deg markedsføringsmateriell (forutsatt at du har samtykket i å motta slikt markedsføringsmateriell). Vi ber slike selskap om alltid å handle i overensstemmelse med gjeldende lover og denne politikken og å ha skarpt fokus på at din personlige informasjon er konfidensiell;

- Tjenesteleverandører til Toyota: selskap som leverer tjenester for eller på vegne av Toyota, i den hensikt å levere slike tjenester (for eksempel, Toyota kan dele dine Personopplysninger med eksterne leverandører av IT-relaterte tjenester);

c) Andre tredjeparter:  
- når det er nødvendig i henhold til lov eller som en lovlig nødvendighet for å beskytte Toyota:  
- for å etterleve lovene, forespørsler fra myndigheter, rettslige kjennelser, juridiske prosedyrer, forpliktelser relatert til rapportering og innlevering av informasjon til myndigheter, etc;

- for å verifisere eller håndheve samsvar med Toyota’ politikker og avtaler; og   
- for å beskytte rettighetene, eiendom eller sikkerhet for Toyota og/eller kundene deres;

- i forbindelse med selskapstransaksjoner: i sammenheng med en overdragelse eller avhendelse av hele eller deler av virksomheten, eller på andre måter i forbindelse med en fusjon, konsolidering, kontrollendring, reorganisering eller likvidasjon av hele eller deler av Toyota’ virksomhet.

Vær vennligst oppmerksom på at tredjepartsmottakere listet i punktene b) og c) ovenfor – spesielt serviceleverandører som tilbyr deg produkter og tjenester gjennom Toyota-tjenester eller -applikasjoner eller via deres egne kanaler – kan samle Personopplysninger fra deg på egne vegne. I slike tilfeller er disse tredjepartene alene ansvarlig for å holde kontroll på slike Personopplysninger og din befatning med dem er underlagt deres vilkår og betingelser.

13. Spesifikk kontakt med våre autoriserte forhandlere og verksteder

Dersom du kjøper en bil eller et annet produkt eller tjeneste fra en av våre autoriserte forhandlere eller autoriserte verksteder eller om du gir dem personlig informasjon, har du et separat forhold med denne autoriserte forhandleren eller autoriserte verkstedet. I dette tilfellet har disse kontrollen med dine Personopplysninger, muligens sammen med oss. For alle spørsmål eller henvendelser om innsamling og bruk av dine Personopplysninger av autoriserte forhandlere eller autoriserte verksteder, vennligst ta kontakt med dem direkte.

Hvordan blir din foretrukne autoriserte forhandler eller autoriserte verksted identifisert? Din foretrukne autoriserte forhandler eller autoriserte verksted er (1) den autoriserte forhandler eller det autoriserte verksted som du har valg som den/det foretrukne via innstillingene i din MinToyota-konto (som du kan endre til enhver tid) eller (2) i tilfelle du ikke gjorde et slikt valg, vil vi identifisere en autorisert forhandler eller et autorisert verksted i nærheten (den/det nærmest deg basert på ditt postnummer, adresse) eller basert på historikken for dine kontakter med nettverket vårt.

14. Bruk av sosiale media

Dersom du på et Toyota-verktøy (nettsted, portal…) bruker en spesifikk innlogging fra et sosial medium (for eksempel din Facebook-konto), vil Toyota registrere dine Personopplysninger som er tilgjengelig på dette sosiale medium og din bruk av et slikt sosialt medium betyr at du uttrykkelig har tillatt at dine Personopplysninger kommuniseres og registreres av Toyota via dette verktøyet.

Noen ganger forenkler Toyota publiseringen av (personlige) data via sosiale media som Twitter og Facebook. Disse sosiale media har sine egne brukervilkår som du må ta i betraktning når du er aktiv på sosiale media. Vi minner om at publisering på sosiale media kan ha visse konsekvenser, inkludert konsekvenser for personvernet til personer hvis Personopplysninger du deler, slik som, for eksempel, at det på kort sikt er umulig å trekke tilbake publiseringer. Du er fullt ut ansvarlig for dine publiseringer. Toyota har ikke noe ansvar i denne forbindelse.

15. Overføring utenfor eu-området

Dine Personopplysninger kan bli overført til mottakere som kan være utenfor EU-området, og kan bli behandlet av oss eller disse mottakerne utenfor EU-området. I forbindelse med enhver overføring av dine Personopplysninger til land utenfor EU-området som vanligvis ikke tilbyr samme grad av datasikkerhet som i EU-området, vil Toyota iverksette nødvendige, spesifikke tiltak for å sikre et tilstrekkelig sikkerhetsnivå for dine Personopplysninger. Disse tiltakene kan for eksempel være kontraktsfestede, bindende klausuler som garanterer at sikkerhetsnivået er tilstrekkelig.

Vi vil alltid informere deg klart når dine Personopplysninger kan bli overført utenfor EU-området. Denne informasjonen vil bli gitt deg i egne personvernmerknader som for eksempel vil være inkludert i spesifikke tjenester (inkludert kommunikasjonstjenester), elektroniske nyhetsbrev, påminnelser, undersøkelser, tilbud, invitasjoner til arrangementer etc.

16. Dine valg og dine rettigheter

Vi ønsker å være så transparente som mulig for deg slik at du kan ta meningsfylte valg om hvordan du ønsker at vi skal bruke dine Personopplysninger.
• Dine valg av hvordan du ønsker å bli kontaktet

I denne sammenhengen kan du ta forskjellige valg av hvordan du ønsker å bli kontaktet av oss, via hvilken kanal (for eksempel e-post, post, sosiale media, telefon…), for hvilket formål og hvor ofte, ved å justere personverninnstillingene på den relevante enheten eller oppdatere din bruker- eller kontoprofil eller ved å følge instruksjonene for å avslutte tjenesten i kommunikasjonen. 
Legg vennligst merke til at, dersom du ikke velger et alternativ, er standardinnstillingen at du mottar vår promosjonskommunikasjon med normal hyppighet av de aktuelle publiseringene.

• Dine Personopplysninger 
Du kan alltid kontakte oss via Kontaktpunktet for sikring av data (se punkt 3,” Hvem kan du kontakte dersom du har spørsmål eller forespørsler?”) for å finne ut hvilke Personopplysninger vi har om deg og kildene for disse. Under visse forhold har du rett til å motta de Personopplysningene du har gitt oss i et strukturert, maskinlesbart format som er i vanlig bruk og å overføre dine Personopplysninger til den tredjeparten du velger.

• Dine korrigeringer 
Dersom du finner feil i dine Personopplysninger eller de er ufullstendige eller feilaktige, kan du også be oss om å korrigere eller komplettere dem. 
• Dine restriksjoner 
Du har rett til å kreve restriksjoner i behandlingen av dine Personopplysninger (for eksempel mens nøyaktigheten av Person¬opp¬lysningene dine blir kontrollert).

• Dine innvendinger  
Du kan også komme med innsigelser mot at vi bruker dine Personopplysninger til direkte markedsføringsformål (om du foretrekker det, kan du også indikere gjennom hvilken kanal og hvor ofte du foretrekke å bli kontaktet av oss) eller mot at vi deler dine Personopplysninger med tredjeparter i samme hensikt.  
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til fortsatt behandling av de Personopplysningene du har gitt oss ved å kontakte oss via Kontaktpunktet for sikring av data (se punkt 3, ”Hvem kan du kontakte dersom du har spørsmål eller forespørsler?”)

Du kan videre kreve at vi sletter enhver informasjon som vedrører deg (unntatt i noen tilfeller, for eksempel for å dokumentere en transaksjon eller når det er et lovmessig krav).  
Til slutt, vennligst legg merke til at du har rett til å sende en klage på den som kontrollerer dine data til de relevante myndigheter.  
Med hensyn til TME (som datakontrollør) er Den belgiske datasikkerhetsmyndighet riktig adressat. For Toyota Norge as (som datakontrollør), er Datatilsynet den relevante myndighet.

17. Juridisk informasjon

Kravene i denne politikken supplerer, og erstatter ikke, ethvert annet krav ifølge gjeldende lover om datasikring. Dersom det er motsetning mellom det som står i denne politikken og gjeldende lover om datasikring, har gjeldende lover om datasikring prioritet.

Toyota kan endre denne politikken på et hvilket som helst tidspunkt. Om dette skjer, vil vi varsle deg om enhver forandring og vil be deg lese den nyeste versjonen av denne politikken på nytt og bekrefte av du samtykker i den. Du kan også sjekke denne politikken fra tid til annen på vilkår for å holde deg informert om eventuelle endringer.

18. Definisjoner

I denne politikken har de følgende begrepene de følgende betydningene:
Datakontrollør betyr den organisasjonen som bestemmer formålet og måten for behandling av dine Personopplysninger.
Med mindre vi gir annen informasjon er det Toyota Motor Europe NV/SA (Avenue du Bourget 60, 1140 Brüssel, Belgia) og/eller Toyota Motor Norge as Svelvikveien 59, 3039 Drammen som er datakontrollør. Ytterligere informasjon kan gis deg i en separat personvernmerknad som for eksempel vil være inkludert i spesielle tjenester (inkludert kommunikasjonstjenester), elektroniske nyhetsbrev, påminnelser, undersøkelser, tilbud, invitasjoner til arrangementer etc.

(a) Databehandler betyr den personen eller organisasjonen som behandler dine Personopplysninger på vegne av Datakontrolløren. 
(b) Kontaktpunkt for sikring av data betyr kontaktpunktet (dvs. en person oppnevnt av Toyota i angjeldende jurisdiksjon) der dine spørsmål eller henvendelser vedrørende denne politikken og/eller (behandlingen av) dine Personopplysninger og som vil behandle slike spørsmål og henvendelser. Med mindre vi gir deg annen informasjon, kan Kontaktpunktet for sikring av data nås som beskrevet i punkt 3 ”Hvem kan du kontakte dersom du har spørsmål eller forespørsler?”.

(c) EU-området betyr Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) (= medlemslandene i Den europeiske union + Island, Norge og Lichtenstein). 
(d) Personopplysninger er enhver enkeltopplysning relatert direkte til deg eller som gir mulighet til å identifisere deg, slik som for eksempel, navnet ditt, telefonnummeret, e-postadressen, bilens VIN-nummer, oppholdssted etc. 
(e) Behandling betyr innsamling, tilgang til og alle former for bruk av dine Personopplysninger.

Mer om Toyota

Konseptbilen som ble virkelighet Konseptbilen som ble virkelighet Et godt utseende er ikke alt med Toyota C-HR, det beste med den er faktisk det du ikke ser. Toyota klatrer mot omdømme-toppen Toyota klatrer mot omdømme-toppen Som eneste bilmerke er Toyota i toppsjiktet i årets RepTrak! Mindre vedlikehold med hybrid Mindre vedlikehold med hybrid Med færre dyre slitedeler og Toyotas mest driftssikre teknologi byr hybridene på redusert bruk av tid og penger til vedlikehold. Hybrid er både tid og penger spart Hybrid er både tid og penger spart Teknologien bak våre hybrider gir deg ikke bare en svært behagelig kjøreopplevelse, den gir deg også et bilhold som er behagelig for lommeboken din. Få mer tilbake for hybrid Få mer tilbake for hybrid Høy kvalitet og liten slitasje gjør at de populære hybridene fra Toyota har et lavt verditap over tid sammenliknet med andre typer biler. En liten varebil med stor kapasitet En liten varebil med stor kapasitet Toyota Proace Compact. Lillebror i Proace-serien kan for mange være den mest anvendelige. Nye Auris med verdensdebut i Genève Nye Auris med verdensdebut i Genève I mars dro vi duken av nye Auris. Norske medier var på pletten for å bivåne begivenheten. Under har vi samlet noe av det de skrev. Ny bil til prisen av en latte om dagen Ny bil til prisen av en latte om dagen Når innskuddet på 54 990,- er betalt, er leiekostnaden for en Yaris under femtilapp om dagen. Fristende? Kanskje privatleie er noe for deg. Hydrogen for alle Hydrogen for alle Oppdag drivstoffet som gir mobilitet i fremtiden. Vi introduserer hydrogen. Et drivstoff for fremtiden. Norsk presse har testet nye Land Cruiser Norsk presse har testet nye Land Cruiser Med en enestående kombinasjon av kvalitet, slitestyrke og pålitelighet er den kjent for å kombinere fremkommelighet med komfort og luksus. Vi lot et knippe norske biljournalister teste bilen – og seg selv – i Namibias villmark. TOYOTA GAZOO Racing TOYOTA GAZOO Racing Fra ørken til gjørme, fra grus til snø og fra dag til natt; helt fra vi deltok i rally første gang på 1950-tallet, har vi gjort alt for å overvinne hindre og bryte grenser for å lage stadig bedre biler. Ved å utvikle nye teknologier og løsninger under de ekstreme forholdene i motorsport, er mulighetene for innovasjoner uendelige. Verdendebut for den helt nye Toyota RAV4 Verdendebut for den helt nye Toyota RAV4 Toyota viser frem sin nye, femte-generasjon RAV4 SUV på New York International Auto Show den 28. mars Johannes Høsflot Klæbo avsluttet sesongen med stil Johannes Høsflot Klæbo avsluttet sesongen med stil Sesongen 2017/18 har vært et eventyr for Toyota-ambassadør Johannes Høsflot Klæbo. Før jul dominerte han verdenscupen totalt, før han dro til Sør-Korea og ble OL-konge med tre gullmedaljer. Hybrid helt enkelt forklart Hybrid helt enkelt forklart Hvordan fungerer egentlig en hybrid, og hvorfor kjøpe det istedenfor en økonomisk bensinbil? I 2017 ble det skrevet bilhistorie i Norge I 2017 ble det skrevet bilhistorie i Norge Det ble skrevet bilhistorie i norge i 2017. Samlet stod de elektriske biltypene for 52,2 prosent, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken En perfekt balanse mellom komfort og pris En perfekt balanse mellom komfort og pris Mer og mer av teknologien som gjorde klassiske «baksetebiler» behagelige har sakte men sikkert funnet veien inn i mer folkelige biler. Spesielt et bilmerke har funnet en perfekt balanse mellom pris og komfort. Nordmenn elsker hybrid Nordmenn elsker hybrid Også fjoråret var et bra år for Toyota. Aldri har de solgt flere hybrider. Suksessen er ingen tilfeldighet, men et tegn i tiden. Skiteknikk med Klæbo Skiteknikk med Klæbo Toyota er stolte av samarbeidet med Johannes Høsflot Klæbo, og i disse eksklusive videoene kan du se hvordan OL vinneren bruker sin fantastiske teknikk som har sendt han til topps i langrennssporten. Suksesshistorien fortsetter. Mer kjøreglede enn noen gang tidligere Suksesshistorien fortsetter. Mer kjøreglede enn noen gang tidligere Toyotas formgivere og ingeniører har forsterker modellens ungdommelige og tydelige image, og har også sørget for bedre ytelser og kjøreegenskaper for å gjøre AYGO enda morsommere å kjøre. Nye Toyota Auris - neste generasjon fullhybrid Nye Toyota Auris - neste generasjon fullhybrid Tredje generasjon Auris har et mer dynamisk eksteriørdesign og, med et helt nytt hybridsystem med bensinmotor på 2,0 liter i modelltilbudet, introduseres Toyotas strategi med to alternative hybridløsninger. Toyota på bilutstillingen i Genève Toyota på bilutstillingen i Genève Etter 20 års lederskap innen hybridteknologi gjør Toyota sine hybridmodeller enda mer attraktive for kundene. Direkte fra Geneva Motor Show 2018 Direkte fra Geneva Motor Show 2018 Her kan du følge pressekonferansen som streames direkte tirsdag 6. mars kl 9:45. The sky's the limit. Toyota i verdensmesterskapet i rally The sky's the limit. Toyota i verdensmesterskapet i rally Etter at Toyota Yaris WRC hadde en suksessrik debut i 2017, med seire i Rally Sweden og Finland, stiller TOYOTA GAZOO Racing opp i 2018-utgaven av FIA World Rally Championship (WRC) klar for å flytte grensene mot noe enda bedre. Johannes Høsflot Klæbo klar for OL Johannes Høsflot Klæbo klar for OL Nå er Toyota-ambassadøren Johannes Høsflot Klæbo snart klart for avreise til Korea og vinterens store høydepunkt, Olympiske leker i PyeongChang. Land Cruiser 2018 er kommet og vi har satt den på prøve under utfordrende forhold.  Land Cruiser 2018 er kommet og vi har satt den på prøve under utfordrende forhold. Vi tok med oss en liten gjeng for å teste vår nye Land Cruiser. Her kan du se hvordan selgerne våre reagerte på de nye finessene og hvordan bilen selv tok utfordringene i det krevende terrenget. Toyota best i bransjen på Norsk Innovasjonsindeks Toyota best i bransjen på Norsk Innovasjonsindeks Innovasjonsevne er viktig for å være attraktiv på sikt, sier en av forskerne bak undersøkelsen. Toyota kåret til verdens grønneste bilprodusent Toyota kåret til verdens grønneste bilprodusent Toyota inne blant de fem prosent grønneste bedriftene globalt og topper kategorien for bilbransjen. Jo tøffere, jo bedre: Toyota i Rally Dakar Jo tøffere, jo bedre: Toyota i Rally Dakar De ekstreme forholdene i motorsport gir oss mulighet til å utvikle nye teknologier, finne nye løsninger og nye forbedringsområder. Fem stjerner til Yaris 2017 Fem stjerner til Yaris 2017 Tidligere i år lanserte Toyota sin 2017-utgave av Yaris. Modellen har oppnådd maksimale fem stjerner i den siste testrunden hos Euro NCAP. Gikk seirende ut av nervepirrende finale Gikk seirende ut av nervepirrende finale Håndballspilleren fra Trondheim har spilt på landslaget, har vunnet det som vinnes kan i eliteserien i håndball i Norge og har også vært proffspiller i Romania. Nå kan han legge vinner av 71° Nord til merittlista. Får hjelpen fram Får hjelpen fram Langt utenfor allfarvei – eller der ingen veier finnes – tar Leger Uten Grensers ikoniske hvite Land Cruisere seg fram for å hjelpe mennesker i nød. Toyota-ambassadør Klæbo om pangstarten, sesongen og RAV4 Toyota-ambassadør Klæbo om pangstarten, sesongen og RAV4 Johannes Høsflot Klæbo viste konkurrentene ryggen og satt en real støkk i resten av verdenseliten. Vi tok en prat med ham om sesongen videre – og litt om bilen hans. Mirai: 0% utslipp. 100% visjonær Mirai: 0% utslipp. 100% visjonær Toyota har en stolt historie med nyskapende og visjonære ideer som førte frem til verdens første masseproduserte hybrid i 1997 og som tok enda et skritt videre ved å introdusere den fremtidsrettede, hydrogendrevne Mirai i 2014. Mobilitet for Alle Mobilitet for Alle Vi introduserer Toyotas fremtidsvisjon Toyota Norges mest anbefalte varemerke Toyota Norges mest anbefalte varemerke Hvert år gjennomfører selskapet YouGov undersøkelsen BrandIndex. Der spør de blant annet om Brand advocacy, hvilke av mer enn 250 merkevarer respondentene ville anbefale til en venn eller kollega. Toyota topper listen og er med det Norges mest anbefalte merkevare. Samarbeid mellom bakker og berg Samarbeid mellom bakker og berg 71° Nord, verdens lengstlevende realityserie er tilbake på skjermen for nittende år på rad. Toyota er med på ferden. TOYOTA TRACKDAY TOYOTA TRACKDAY Sola står stadig lavere på himmelen, men på Vålerbanen en sommerlig septemberdag er stemningen høy. Toyota RAV4 Klæbo-edition Toyota RAV4 Klæbo-edition Johannes Høsflot Klæbo har fått seg en spesiell RAV4, med noen helt spesielle detaljer. Det opplagte valget Det opplagte valget Med tre barn, hytte på fjellet og kajakk på taket var Auris Touring Sports et enkelt valg for Anne-Sofie Furuhaug. Jegeren Catharina Jegeren Catharina Hilux, Land Cruiser eller RAV4 er kanskje mer typiske bilvalg for jegeren, men Catharina Fortun Fjeldstad ser litt annerledes på det. To be continued – en Toyota-historie To be continued – en Toyota-historie Tom Arne Igelstad har hatt Toyota sammenhengende siden 1994 med et avbrekk – det angret han på. Et selvsagt valg Et selvsagt valg Det avgjørende for bilvalget til Hanna og Marius Skaara skulle vise seg å bli bilen de allerede hadde. Toyotas nyeste ambassadør går egne veier Toyotas nyeste ambassadør går egne veier Da Toyota og Johannes Høsflot Klæbo møttes for første gang for å diskutere et samarbeid var det full klaff fra første stund. På fjelltur med Fredric På fjelltur med Fredric Som vi har sett så langt i årets sesong av 71° Nord, har det ikke manglet på flott natur og strabasiøse fjellturer for deltagerne. I gårsdagens episode stod det imidlertid en litt annen fjelltur på programmet. Ny Toyota Land Cruiser. Ikonisk. Ustoppelig Ny Toyota Land Cruiser. Ikonisk. Ustoppelig Helt siden en Land Cruiser av første generasjon klatret opp Fujifjellet for mer enn 60 år siden, har bilen vært ustoppelig. Folkets dom over Toyota Yaris Folkets dom over Toyota Yaris Vi i Toyota gikk sammen med Dagbladet for å finne fem personer som alle skulle få låne en Yaris hybrid i to uker. Målet var å få deres oppriktige og uretusjerte vurderinger. Med Toyota til Peaks of Europe Med Toyota til Peaks of Europe På veien med Toyotas 4x4-ambassadør, @lebackpacker Mestermøte på Rudskogen Mestermøte på Rudskogen Hva har en langrennsess og en profesjonell drifter til felles? Mer enn man skulle tro viser det seg. Nye Yaris GRMN limited edition Nye Yaris GRMN limited edition Etter 17 års fravær, er det seiersvante Toyotalaget tilbake i FIAs Verdensmesterskap i rally med 2017-modellen av Yaris WRC. - Har du en drøm – hopp i det - Har du en drøm – hopp i det Toyota på veien med naturfotografen @lebackpacker Hils på Toyotas nye 4x4-Ambassadør Hils på Toyotas nye 4x4-Ambassadør Toyota på veien med naturfotografen @lebackpacker 5 tips som gjør hverdagen bedre 5 tips som gjør hverdagen bedre Ha nok plass i bagasjerommet, gjør barna fornøyde, ikke får en uforutsett regning og ikke bekymre deg! Festens midtpunkt Festens midtpunkt Kvalitet og eleganse, smidig og overraskende kvikk og kraftfull. Beundrende blikk og fortjent oppmerksomhet. La oss presentere nye Yaris Hybrid. Toyota på Genève Motor Show 2017 Toyota på Genève Motor Show 2017 På den internasjonale bilutstillingen i Genève (9. – 19. mars), vil Toyota introdusere den nye 2017 Yaris ved siden av sin sportslige variant, Yaris GRMN. Toyota-standen vil også ha en verdenspremiere på konseptet i-TRIL og hele utvalget fra TOYOTA GAZOO Racing. Rekkeviddeangst? Glem det! Rekkeviddeangst? Glem det! Med helt vanlige sjåfører, aircondition, radio og full tank la vi igjen rekkeviddeangsten hjemme og flyttet kontoret inn i forsetet på Toyotas nye Prius. Hvorfor? For å se hvor lenge vi kunne kjøre på én tank, vel. Legenden har blitt enda bedre Legenden har blitt enda bedre Det er mange gode grunner til at Toyota Hilux har solgt utrolige 16 millioner enheter siden den kom på markedet i 1968. Nå blir listen med skryt og godord enda lengre. Høy på hybrid Høy på hybrid Vi plottet Drøbak inn på kjøreruta i GPS-en og satte kursen mot Frogn kommune. Ikke for å se på den vinterkledde båthavna, men for å møte føreren av en Toyota Yaris Hybrid. Ta Pulsen med Prius Ta Pulsen med Prius Flere hundre mennesker meldte sin interesse da Toyota inviterte til å testkjøre nye Prius på Vålerbanen. Fem heldige ble trukket ut, og fikk måle pulsen mens de prøvde Toyotas nyeste hybridteknologi. Men turen ble kanskje ikke så rolig som de hadde trodd. Møt familien som har eid hele 40 Toyotaer Møt familien som har eid hele 40 Toyotaer Helt siden 1979 har denne familien sverget til det samme bilmerket. Fordelt mellom fem familiemedlemmer har de eid hele 40 Toyotaer, og flere skal det bli. – Bilene gjør det mulig! – Bilene gjør det mulig! I alle typer terreng og ofte utenfor allfarvei, må Leger Uten Grenser ferdes for å hjelpe mennesker i nød. Trenger du firehjulstrekk? Trenger du firehjulstrekk? Bratte bakker på vinterføre: Vi testet Toyotas nye RAV4 Hybrid med tohjulstrekk. En god, trygg og lojal arbeidskamerat En god, trygg og lojal arbeidskamerat For gutta i Numedal Hytteutvikling AS er plass, fremkommelighet og komfort avgjørende for en effektiv arbeidsdag. Nye Toyota Proace oppleves som en god, trygg og lojal arbeidskamerat. New Toyota Yaris 2017 New Toyota Yaris 2017 Den nye Toyota Yaris gjør bilkjøring til en bedre opplevelse. Den tar deg frem dit du skal uten stress og med høy komfort slik at du føler deg opplagt og har god energi når du er fremme. Toyota dominerer hybrid-markedet Toyota dominerer hybrid-markedet Tjue år etter lanseringen av vår første Prius, har hybrid-salget fortsatt å stige. Vi er stolte av å kunngjøre en ytterligere milepæl i Toyota Hybrids vekst, nå som det globale salget har passert ti millioner hybrider. Toyota leder WRC Toyota leder WRC For første gang siden Rally Kina i 1999, har Toyota vunnet en runde i FIA World Rally Championship. Og det allerede i det andre løpet etter comebacket. Bilen uten utslipp Bilen uten utslipp Toyota Mirai i Norge: En ny tidsalder for persontransport er her, og den har fordeler for både klima, miljø og lommebok. Enklere blir det ikke Enklere blir det ikke Noen ting blir enklere jo eldre man blir, og det er ikke unormalt at man setter en aldersgrense på ting som man mener er for vanskelig å mestre for de som er litt yngre. Eller? Derfor velger nordmenn hybrid Derfor velger nordmenn hybrid Siden den første hybriden ble lansert i Norge for 17 år siden har nordmenn kjøpt over 40.000 hybrider bare fra Toyota, og i Europa passerte den japanske produsenten nylig 1 million solgte hybridbiler. Rett inn i flytsonen Rett inn i flytsonen Med sin nye livsstilmodell Toyota C-HR sikter Toyota seg rett inn i hjertet på unge, urbane mennesker. Med seg på laget har de fått den kuleste dama i Hollywood. Toyota tilbake i WRC med sterk andreplass Toyota tilbake i WRC med sterk andreplass TOYOTA GAZOO Racing sikret en andreplass i årets første runde av FIA World Rally Championship (WRC) i Monte Carlo. #UrbanReflectionsMadrid #UrbanReflectionsMadrid For å feire lanseringen av nye Toyota C-HR, utfordret Toyota noen av Europas beste visuelle historiefortellere til å fange urbane øyeblikk gjennom refleksjonen av den nye crossoveren. Fem stjerner til nye Prius i Euro NCAP Fem stjerner til nye Prius i Euro NCAP For hvert år blir det hardere og hardere å oppnå fem stjerner i Euro NCAP, og i 2016 har de gjort betydelige forandringer i rangeringen. En ny Yaris En ny Yaris På den kommende bilutstillingen i Geneve (9. – 19. mars, 2017) vil Toyota vise frem en ny Yaris-variant med ytelse. Denne nye sportsversjonen vil stå ved siden av nye Yaris WRC som får sin debut i Monte Carlo Rally den 19. januar. Prius Plug-in Hybrid setter en ny standard Prius Plug-in Hybrid setter en ny standard Nye Prius Plug-in Hybrid kombinerer fordelene fra den nye fjerdegenerasjons Prius med en klasseledende elektrisk rekkevidde og en rekke innovative teknologier. Nå har forhåndssalget startet i Norge med attraktive priser. TOYOTA GAZOO Racing WRC klare til start TOYOTA GAZOO Racing WRC klare til start 13. desember lanserte TOYOTA GAZOO Racing sin nye Toyota Yaris WRC og presenterte førerne for 2017-sesongen. Norsk presse har testet Toyota C-HR Norsk presse har testet Toyota C-HR Målet med Toyota C-HR var å skape en coupé som definerer en ny type crossover som tilbyr en fullkommen dynamikk og et iøynefallende design. Historien om Toyotas sportsbiler Historien om Toyotas sportsbiler Siden 1960-årene har Toyota overrasket og gledet folk med sine tolkninger av det som er en engasjerende, spennende og underholdende sportsbil. Toyota dominerte hybridsalget i 2015 Toyota dominerte hybridsalget i 2015 Auris var Norges mest solgte hybrid og Toyota hadde over 50 prosent markedsandel innen hybridbiler i 2015. – Det er helt vilt! – Det er helt vilt! Årets vinner av 71° nord er kåret: Stian Drotningsvik (23) fra Bergen stakk av med seieren - og en splitter ny RAV4 Hybrid. Åtte ganger hurra for hybrid Åtte ganger hurra for hybrid Det er 18 år siden vi lanserte vår første hybrid, Prius. Salget fortsetter å stige, og vi er stolte av å kunngjøre enda en milepæl i veksten av Toyota Hybrid, nå som salget har passert åtte millioner biler. Stolt samarbeid med Leger Uten Grenser Stolt samarbeid med Leger Uten Grenser Leger Uten Grenser hjelper mennesker i krig, kriser og katastrofer og gjør uvurderlig arbeid i hele verden. Vi er stolte av å kunne si at vi samarbeider med Leger Uten Grenser. Nye høyder med nye Prius Nye høyder med nye Prius Fra en generasjon til en annen, har Toyota Prius alltid gjort betydelige forbedringer når det gjelder utslipp og drivstofforbruk. Konseptbiler på Tokyo Motor Show Konseptbiler på Tokyo Motor Show Tre fascinerende konseptbiler fra Toyota gjorde sin debut på årets Tokyo Motor Show, der de fristet med et glimt inn i bilbransjens spennende fremtid. Fornyet Land Cruiser Fornyet Land Cruiser Med fremragende off-road-egenskaper og unik pålitelighet, har Land Cruiser opparbeidet seg et solid rykte som en av verdens tøffeste og mest driftssikre firehjulstrekkere. AYGO 2016 AYGO 2016 I fjor ble den andre generasjonen av AYGO lansert i Europa. Både det ikoniske frontdesignet basert på "X" og alle de forskjellige tilbudene om individuell tilpasning, er utarbeidet med tanke på at de skal være morsomme og uformelle. Nye Toyota RAV4 Hybrid Nye Toyota RAV4 Hybrid Lanseringen av den nye RAV4-serien vil også introdusere Toyotas første kompakte SUV med hybridteknologi i det europeiske C-SUV-segmentet. Ny Prius Ny Prius På bilutstillingen i Frankfurt som åpner i neste uke, får den nye Toyota Prius sin premiere. Det er pressedager 15. og 16. september og publikumsdager 19. til 27. september. Nye AYGO X-cite2 Nye AYGO X-cite2 AYGO X-cite2 er en spesialmodell som kun kommer i en farge og er gjennomført med detaljer i tilsvarende farge i interiøret. X-cite2 har også stolper og tak lakkert i sort. 5 stjerner til Avensis i Euro NCAP 5 stjerner til Avensis i Euro NCAP Den nye Avensis scoret jevnt høyt med 93% for beskyttelse av voksne, 85% for beskyttelse av barn, 78% for fotgjengere og 81% for sikkerhetssystemer. Toyota endrer verden Toyota endrer verden Fortune har kåret de 50 selskapene i verden som har størst innflytelse med tanke på å endre verden over tid. Hydrogen? Er det trygt? Hydrogen? Er det trygt? Dette kan være det første spørsmålet du tenker på når du hører at vår brenselcelle­bil Mirai, er drevet av hydrogen. Her har du svaret vårt. 8 millioner hybrider 8 millioner hybrider Med over 8 millioner hybrider på veiene, viser Toyota at teknologien har livets rett. Historien om Prius Historien om Prius Oppdag historien om Prius, verdens første masseproduserte hybrid. Vinn tur med Toyota til Frankfurt Motor Show Vinn tur med Toyota til Frankfurt Motor Show I midten av september arrangeres bilmessen i Frankfurt. Toyota Norge drar nedover, og vi har en billett til overs. Vil du bli en av de første som får se de spennende nyhetene fra Toyota? Den utholdende bilen Den utholdende bilen Det er tre løp som byr på den tøffeste konkurransen innen motorsport, hver med sin egen unike personlighet. Der det hele startet Der det hele startet Louwman Museum i Amsterdam er breddfullt av bilhistorie. Her er det utstilt så mange klassiske godbiter, men en av museets mest dyrebare klenodier, er Toyoda modell AA. Toyota 2000GT: Japans første superbil Toyota 2000GT: Japans første superbil Oppdag Toyota 2000GT, Japans første superbil. Toyota Corolla: Folkebilen Toyota Corolla: Folkebilen Oppdag Corolla, Toyotas første familiebil. Den ble designet for å overgå publikums forventinger, med egenskaper verden aldri før hadde sett hos en familiebil. Toyota i toppen i Autoindex Toyota i toppen i Autoindex Auris, Yaris og Verso best i sine klasser Førstemann på ulykkesstedet Førstemann på ulykkesstedet Bare én av fem vet hvordan de sikrer frie luftveier hos alvorlig skadde – et avgjørende grep dersom du er førstemann til en trafikkulykke. Se film nederst i artikkelen. Tilbakekalling Tilbakekalling Vi ønsker ikke å gå på akkord med sikkerheten i Toyota og ønsker å respondere raskt dersom vi oppdager potensielle feil. Vi kaller derfor inn flere tusen biler som kan ha en feil på kollisjonsputene. Toyota har de mest fornøyde kundene i bilbransjen Toyota har de mest fornøyde kundene i bilbransjen Toyota-organisasjonen kommer på andreplass totalt og har de mest tilfredse kundene i bilbransjen ifølge Norsk Kundebarometer 2015. Mirai kan kjøres på kumøkk Mirai kan kjøres på kumøkk Hydrogen kan fremstilles på mange måter... Celica-historien Celica-historien Med et navn som betyr “himmelsk” på spansk, rullet Celica inn i vårt univers for å bli en stjerne, men da den kom kunne ingen vite at den kom til å skinne i 35 år, komme i 7 forskjellige generasjoner, og for mange bli en bil som ikke var av denne verden. Land Cruiser-historien Land Cruiser-historien Hvordan beskriver du med ett ord en bil som har oppnådd legendarisk status over hele verden – er det riktige ordet slitesterk, røff, pålitelig eller ustoppelig? Land Cruiser er alt dette, og mere til. Toyota viser ny RAV4 Hybrid AWD Toyota viser ny RAV4 Hybrid AWD På 2015 New York International Auto Show vises for første gang en helt ny hybrid-utgave av RAV4. Toyota Mirai Toyota Mirai Mirai – som betyr “fremtid” på japansk – markerer starten på en ny tidsalder for bilindustrien. Ny Avensis Ny Avensis Med ny stil, nye motorer og innovativ teknologi, gjør den nye Avensis det enkelt for kundene. Uavhengig av utstyrsgrad og modell, er Avensis designet for å by på tidsriktig styling, pålitelighet, sikkerhet og komfort. Toyota i rampelyset i Geneve Toyota i rampelyset i Geneve Toyota-standen på den 85. Bilutstillingen i Geneve har alt en Toyota-fan kan ønske seg: nye modeller, innovativ teknologi, racerbiler og en revolusjonerende ny bil som kun slipper ut vann! Toyotas sikkerhetsteknologier Toyotas sikkerhetsteknologier Livet kan være en lang, uforutsigbar og fantastisk reise, og Toyota ønsker å å ta deg fra den ene opplevelsen til den andre så trygt og sikkert som mulig. Toyota Safety Sense Toyota Safety Sense Toyota Safety Sense har et nyutviklet sett aktive sikkerhetsteknologier som hjelper deg å kjøre trygt på dine reiser. Toyota Safety Sense Toyota Safety Sense Toyota Safety Sense har et nyutviklet sett aktive sikkerhetsteknologier som hjelper deg å kjøre trygt på dine reiser. Oppgradert Auris i Geneve Oppgradert Auris i Geneve På den kommende bilutstillingen i Geneve fra 3. – 15. mars vil Toyota vise sin nye oppgraderte Auris og Auris Touring Sports. Toyota tilbake i rally Toyota tilbake i rally I dag bekreftet Toyota offisielt sin retur til FIA World Rally Championship (WRC). I de neste to årene vil Toyota Motorsport GmbH (TMG) fortsette sitt testprogram med Yaris WRC, i forberedelsene av sin retur til mesterskapet i 2017. Toyota Mirai i produksjon Toyota Mirai i produksjon Denne uken startet Motomachi-fabrikken i Toyota City masseproduksjonen av brenselcellebilen Toyota Mirai. Best i TÜV-rapporten 2015 Best i TÜV-rapporten 2015 2014 nærmer seg slutten og vi tar en titt tilbake på noe av det Toyota har oppnådd i år. Seier til Toyota Racing Seier til Toyota Racing Etter at årets 8 runder er avviklet på baner fra Fuji i Japan til Austin i Texas, ble mesterskapet avgjort i Sao Paulo sist søndag. Historien om RAV4 Historien om RAV4 På Tokyo Motorshow i 1989 hadde Toyota verdenspremiere for en helt ny biltype. Toyotas brenselcellekonsepter Toyotas brenselcellekonsepter Konseptmodellene som åpnet veien for Toyotas brenselcelle-bil Toyota Mirai Toyota Mirai Viser veien til fremtiden 5 artige Toyota-reklamer 5 artige Toyota-reklamer Se noen av de beste reklamefilmene fra Toyota rundt om i verden. Arctic Trucks Arctic Trucks Arctic Trucks Norge har spesialisert seg på modifisering av 4WD for bruk i tøffe miljøer som for eksempel på skogsbilveier, på snø og is, i søle og på gjørmete vei eller i sanden. Hilux-historien Hilux-historien Hilux er kjent for sin evne til å takle alle slags røffe utfordringer. De inkluderer blant annet ekspedisjoner til Nordpolen, til Sydpolen og Rally Dakar. Etter hvert er Hilux blitt bilen for dem som er i markedet for en kraftfull, ustoppelig arbeidshest. 2015 Prius+ Seven 2015 Prius+ Seven Stor oppgradering av markedets eneste 7-seters fullhybrid Paris Motor Show: C-HR konsept Paris Motor Show: C-HR konsept Design, innovasjon og kjøreglede Nytt TOYOTA C-HR konsept Nytt TOYOTA C-HR konsept Toyotas visjon for crossover i kompaktsegmentet Toyotas designprosess Toyotas designprosess Seks steg fra drøm til virkelighet Viser nytt crossover-konsept på Paris Motor Show Viser nytt crossover-konsept på Paris Motor Show En dristig og nyskapende crossover er Toyotas største nyhet på den kommende bilmessen i Paris i oktober. Bildeling med kjøretøyer fra Toyota Bildeling med kjøretøyer fra Toyota Lanseres i Grenoble, Frankrike 1. oktober. Toyota Trackday Toyota Trackday Banekjøring for Toyota-eiere 2. september Nye Yaris Nye Yaris Helt etter europeisk smak. TOYOTA FT-1: En bil for superhelter TOYOTA FT-1: En bil for superhelter Toyota avslører sin nyeste versjon av FT-1 sportsbilkonsept FT-1 med i Gran Turismo FT-1 med i Gran Turismo Designteamet hos CALTY design har skapt den ultimate racingbilen, FT-1 Vision Gran Turismo på PlayStation®. GT86 klar for WRC-debut i Tyskland GT86 klar for WRC-debut i Tyskland Etter nesten ett år med utvikling, er GT86 CS-R3 klar for sin første oppvisning foran publikum. GT86 med nøkkelrolle i «Børning» GT86 med nøkkelrolle i «Børning» Se tidenes billøp fra Oslo til Nordkapp på kino i høst. Børning er den første bilfilmen fra Norge, med et stjernelag av skuespillere og en Toyota GT86 i en nøkkelrolle. Nye Aygo sprer smil og kjøreglede Nye Aygo sprer smil og kjøreglede Nye Toyota Aygo har et design som skiller seg ut og en rekke forbedringer som gjør bilen langt bedre å kjøre. Prisene er nå klare og forhåndssalget har startet. Se eksteriørdesignet på vår brenselcellebil Se eksteriørdesignet på vår brenselcellebil For første gang viser Toyota frem designet på produksjonsmodellen av sin kommende brenselcellebil.
Dine personverninnstillinger

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste opplevelsen på siden vår, og for å gjøre vår kommunikasjon mer relevant for deg. Du kan endre innstillingene for informasjonskapsler når du selv ønsker.

Endre innstillinger
Les mer om informasjonskapsler

OK