1. Bærekraft
Jeg ønsker å...

Ansvarlig leverandørkjede

Åpenhetsloven
Toyota Norge arbeider kontinuerlig for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter i hele vår verdikjede. Vi er opptatt av å utvikle produkter vi kan være stolte av, som holder høy standard og som er laget under gode arbeidsforhold, der både menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø er ivaretatt. 
Vår Policy for Responsible Business Conduct og vår Supplier Code of Conduct beskriver hvilke krav vi stiller til oss selv, våre leverandører og forretningspartnere. 

Vi har mange leverandører og underleverandører fra ulike land og sektorer. Gjennom tett dialog med våre leverandører, forsøker vi å sikre at de etterlever vår Supplier Code of Conduct og at de stiller tilsvarende krav til sine leverandører. Vi har et tett samarbeid med vår største leverandør, Toyota Motor Europe, som utfører egne risikovurderinger og undersøkelser av sine leverandører.

Aktsomhetsvurderinger er sentralt i Toyota Norges arbeid for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å identifisere, forebygge og redusere risikoen for menneskerettighetsbrudd og dårligere arbeidsforhold i vår virksomhet og leverandørkjede.

I vår årlige rapport om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold redegjør vi for våre aktsomhetsvurderinger, risikoer vi har avdekket i vår virksomhet og leverandørkjede, og eventuelle tiltak som er iverksatt.  

Hvis du har spørsmål knyttet til hvordan Toyota Norge håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og hos leverandører og forretningspartnere, bruk gjerne kontaktskjemaet nedenfor.

Spørsmål og Svar

Toyota Norge har, som en del av Toyotakonsernet, en lang tradisjon for å arbeide systematisk med bærekraft. Toyota har arbeidet med bærekraft siden 1960-tallet, for å bidra til bærekraftig utvikling i samfunnet og verden gjennom våre aktiviteter. Toyotas mål er å bygge et konsern som samfunnet har tillit til, gjennom å sørge for at alle ansatte, inkludert ansatte hos leverandører og samarbeidspartnere, anerkjenner Toyotas retningslinjer knyttet til bærekraft.

På miljøområdet har Toyota Motor Corporation etablert The Toyota Earth Charter i 1992 (revidert i 2000). Basert på dette, har Toyota utviklet sitt langsiktige arbeid for miljø frem mot 2050, som The Toyota Environmental Challenge 2050 og The 2030 Milestones i 2018. Toyota Motor Corporations bærekraftsarbeid er beskrevet i Sustainability Data Book.

Toyotas Sustainable Development Goals (SDG) sikter mot å oppnå et bærekraftig samfunn. Toyota bidrar til å løse sosiale problemer gjennom vår virksomhet, ved deltakelse og bidrag til samfunnet og gjennom å fremme Environmental, Social and Governance (ESG). Toyota jobber for å eliminere karbonutslipp fra vår produksjon og våre produkter. På samme måte som vi tar vare på våre hjembyer og hjemland, søker Toyota å oppnå bærekraft og praktiske initiativer til å beskytte og bevare planeten vår.

En annen del av Toyotas SDG er å bidra til et lykkeligere samfunn. Ved å utvikle oss fra å være en bilprodusent til et mobilitetsselskap, arbeider Toyota med interessenter for å kunne bidra til samfunnet på flere ulike måter. Toyotas SDG inkluderer også initiativ for arbeidstakere. Mangfold blant våre arbeidstakere er den ekte drivkraften bak innovasjon. For å tilrettelegge for mangfold, arbeider vi for å kunne tilby en trygg og komfortabel arbeidsplass, og arbeid som er tilpasset den enkelte.

Toyota jobber for å skape et miljø der alle kan spille en aktiv rolle, og vi er dypt engasjert for å være et selskap der mennesker kan kjenne seg igjen i hverandre og hvor alle ansatte har mulighet til å påta seg nye utfordringer. Du kan finne mer informasjon om Toyotas SDG her: SDGs Initiatives | Sustainability | Toyota Motor Corporation Official Global Website.

Vår Policy for Responsible Business Conduct redegjør for vårt arbeid knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i Toyota Norge. Vi har systemer for oppfølging som inkluderer interne retningslinjer og instrukser som redegjør nærmere for hvem i organisasjonen som har hovedansvaret for hvilke oppgaver. Du kan finne mer informasjon om vårt menneskerettighetsarbeid i vår Policy for Responsible Business Conduct.

Bilbransjen har vært preget av en overvekt av menn over tid, og Toyota Norge har hatt lave tall på turnover med en stabil arbeidsstokk. Ved utlysning av stillinger har det også vært overvekt av mannlige søkere. Toyota Norge har imidlertid et sterkt ønske om å øke antall kvinnelige ansatte. Ved ledige stillinger annonseres det derfor at Toyota Norge ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Det stilles også krav om mangfold og ikke-diskriminerende/profesjonelle rekrutteringsprosesser ved bruk av rekrutteringsbyrå. Ved rekruttering prioriteres kvinner, der en mann og en kvinne ellers er likt kvalifisert. Toyota Norge har også fleksibel arbeidstid for blant annet å tilrettelegge for å kombinere arbeid med familieliv.

Toyota Norge har også iverksatt flere holdningsskapende tiltak, som foredrag om mangfold og inkludering på allmøte, European Diversity Conference, Pride Week og markering av kvinnedagen. Vi har delt informasjon til alle kvinnelige ansatte om Toyota Women’s Development Space der det finnes ulike kurs og verktøy for kvinner. I 2021 implementerte vi et justert verdisett der blant annet mangfold og inkludering kommer tydeligere frem. Dette temaet gjenspeiles i strategi og planer både i Toyota Norge og i Toyota Motor Europe.

Toyota Motor Europe har Sustainable Purchasing Guidelines for sine leverandører. Denne følges opp av Toyota Motor Europe.

Toyota Norge har utarbeidet en Supplier Code of Conduct, som stiller krav knyttet til respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Denne skal gjelde for våre leverandører og forretningspartnere. Vi arbeider med å innta den som en del av kontrakten med nye og gamle leverandører. 

Toyota Norge kjøper inn biler, deler og tilbehør fra Toyota Motor Europe, og har for øvrig en rekke leverandører knyttet til IT, logistikk og vanlige kontortjenester. 

Toyota Norge har utarbeidet en Supplier Code of Conduct. Denne skal gjelde for våre leverandører og forretningspartnere. Vi arbeider også med å innta den som en del av kontrakten med nye og gamle leverandører. Vår Supplier Code of Conduct stiller strenge krav til våre leverandører om å beskytte arbeidstakerrettighetene til sine ansatte. Våre leverandører oppfordres sterkt til å kreve det samme fra sine underleverandører. Vi jobber for stadig forbedring gjennom samarbeid med våre leverandører.

I tillegg til dette gjennomfører Toyota Norge risikovurderinger i leverandørkjeden og hos forretningspartnere for å avdekke risiko for brudd på regler om anstendige arbeidsforhold og andre grunnleggende menneskerettigheter. Vi foretar disse undersøkelsene så grundig og effektivt som mulig, med de ressursene vi har tilgjengelig. Vi vil videre gjennomføre løpende aktsomhetsvurderinger.

Ettersom vi har mange leverandører og underleverandører, er vi nødt til å prioritere de leverandørkjedene og forretningspartnerne der vi ser at det er størst risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Vi har derfor ikke full oversikt over alle tenkelige forhold i våre leverandørkjeder. Dersom det avdekkes slike brudd, vil Toyota iverksette passende tiltak og følge opp at tiltakene faktisk er effektive. 

Vår Policy for Responsible Business Conduct redegjør for vårt arbeid knyttet til menneskerettigheter i Toyota Norge. Toyota Norge foretar løpende vurderinger og undersøkelser av om vårt arbeid for menneskerettigheter faktisk reduserer og forhindrer negative konsekvenser. Når det gjelder vårt preventive arbeid, så tar vi sikte på fortløpende undersøkelser av at leverandører og forretningspartnere oppfyller kravene som stilles i vår Supplier Code of Conduct.

Våre undersøkelser er imidlertid gjort ut fra en risikobasert tilnærming, og det er ikke mulig å følge opp alle våre leverandører og forretningspartnere samtidig. Vi foretar grundige vurderinger av hvor vi anser risikoen for å være størst, og prioriterer disse områdene for nærmere undersøkelser. Vi undersøker også at tiltakene som er iverksatt internt i Toyota Norge er effektive.

Dersom det blir avdekket negative konsekvenser i form av menneskerettighetsbrudd eller dårlige arbeidsforhold i Toyota Norge eller leverandørkjeden, skal det iverksettes passende tiltak. Disse tiltakene skal følges opp gjennom undersøkelser, spørreskjemaer og anonyme varslingskanaler. 

Toyota Norge har jobbet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i en lang periode. På konsernnivå har denne prosessen vært systematisert og formalisert over lang tid. I lys av åpenhetsloven formaliserer nå Toyota Norge også prosessene fortløpende i tråd med OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. Med hensyn til norske leverandører, så er våre viktigste utfordringer knyttet til likestilling, mangfold og HMS. Lenger ned i produktkjeden så er situasjonen mer kompleks og spredt geografisk. Dette er noe som Toyotakonsernet jobber med. Toyotakonsernet jobber løpende med å undersøke og vurdere høyrisikoområder, samt med å evaluere Toyotas innvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Toyota Motor Corporations arbeid knyttet til dette er beskrevet nærmere i Sustainability Data Book.

Når Toyota Norge skal vurdere hva som utgjør egnede tiltak ved brudd på arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden, vil rettighetshaverens interesser stå i fokus. Vi vil vurdere hva som er det mest effektive utbedringstiltaket for den som er utsatt for menneskerettighetsbrudd, eller dårlige arbeidsforhold. Ekskludering av leverandører kan i mange tilfeller virke kontraproduktivt for vårt menneskerettighetsarbeid. Å ekskludere leverandører som følge av menneskerettighetsbrudd regnes derfor som siste utvei, og vi forsøker så godt det lar seg gjøre å først iverksette tiltak som gjør situasjonen bedre for de som er berørt.

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct er klare på at det ikke er ønskelig at virksomheter kutter bånd til leverandører og forretningspartnere før andre mindre inngripende tiltak er forsøkt. Dette er også i tråd med FNs bærekraftsmål. Toyota Norge ønsker primært å samarbeide med våre leverandører for at de av eget tiltak skal opptre i tråd med krav til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår, og i tråd med våre standarder og retningslinjer.

Inngripende tiltak vil likevel iverksettes ved mislighold. Toyota Norges mulighet til å avslutte kontraktsforhold som følge av menneskerettighetsbrudd eller dårlige arbeidsforhold kan gi våre leverandører og forretningspartnere et incentiv til å opptre i tråd med våre standarder og retningslinjer. Derfor utarbeider vi kontraktsvilkår for våre mest sentrale leverandører og forretningspartnere som gir oss adgang til å heve kontrakten ved gjentatte og omfattende brudd, og dersom de ikke iverksetter utbedrende tiltak.

Vi anerkjenner at fremmedarbeidere er sårbare for utnyttelse og tvangsarbeid. Vi er klar over at det er en risiko for at tvangsarbeid finner sted i vår leverandørkjede, og da særlig overfor fremmedarbeidere. Som en del av Toyotakonsernets aktsomhetsvurderinger og aktiviteter, har Toyota Motor Corporation arbeidet med uavhengige organisasjoner for å oppnå rimelige arbeidsforhold for fremmedarbeidere hos samarbeidspartnere og i leverandørkjeden, både i og utenfor Japan. Dette har inkludert utvikling av retningslinjer for å bidra til å eliminere potensiell utnyttelse ved samvittighetsløse rekrutteringsbyråer som krever høye rekrutteringsgebyrer, samt arbeid for å ivareta bevegelsesfrihet, rettferdig behandling, og anstendige og korrekte arbeidskontrakter for fremmedarbeidere.

Som en del av det ovennevnte arbeidet, har Toyota Motor Corporation utarbeidet og publisert “Toyota’s action taken for Forced Labor of Migrant Workers (Statement on the Modern Slavery Acts)”, som omfatter utfordringer knyttet til fremmedarbeidere i mars 2021 (oppdatert i september). Toyota utvikler og forbedrer denne prosessen kontinuerlig. Du kan finne mer informasjon om dette arbeidet i Toyota Motor Corporations Sustainability Data Book side 69.

Toyota Norge sin Supplier Code of Conduct stiller strenge krav til våre leverandører og forretningspartnere til å beskytte menneske- og arbeidstakerrettighetene til deres ansatte. Vår Supplier Code of Conduct forbyr tvangsarbeid og menneskehandel i leverandørkjeden.

I tillegg til dette gjennomfører Toyota Norge grundige aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden og hos forretningspartnere for å avdekke risiko for brudd på regler om anstendige arbeidsforhold og andre grunnleggende menneskerettigheter. Vi foretar disse undersøkelsene så grundig og effektivt som mulig, med de ressursene vi har tilgjengelig. Ettersom vi har mange leverandører og underleverandører, er vi nødt til å prioritere de leverandørkjedene og forretningspartnerne der vi ser at det er størst risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Dersom det avdekkes brudd eller risiko for brudd, vil Toyota iverksette passende tiltak og følge opp at tiltakene faktisk er effektive. 

Toyota Norge har utarbeidet en Supplier Code of Conduct. Denne gjelder for våre leverandører og forretningspartnere. Vi arbeider også med å innta den som en del av kontrakten med nye og gamle leverandører. Vår Supplier Code of Conduct stiller strenge krav til våre leverandører om å beskytte menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter til sine ansatte. Våre leverandører oppfordres også sterkt til å kreve det samme fra sine underleverandører.

Toyota Norge foretar løpende risikovurderinger av leverandørkjeden og forretningspartnere. Dette arbeidet vil vi redegjøre for i vår årlige rapport som publiseres på våre nettsider senest 30. juni hvert år (første gang i 2023). Vi har påbegynt arbeidet med risikovurderinger av leverandører og forretningspartnere, og vil foreta nærmere undersøkelser der vi anser det som høyest risiko for at det kan foreligge menneskerettighetsbrudd eller brudd på anstendige arbeidsforhold. Vi vil særlig fokusere på fundamentale menneskerettigheter som forbudet mot barnearbeid, tvangsarbeid og menneskehandel.

Vi foretar undersøkelsene så grundig og effektivt som mulig, med de ressursene vi har tilgjengelig. Ettersom vi har mange leverandører og underleverandører, er vi nødt til å prioritere de leverandørkjedene og forretningspartnerne der vi ser at det er størst risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Vi har derfor ikke full oversikt over alle tenkelige forhold i våre leverandørkjeder, og kan derfor ikke garantere at det ikke foreligger barnearbeid, tvangsarbeid eller menneskehandel i våre leverandørkjeder.

Vi kan imidlertid opplyse om at vi så langt i våre undersøkelser ikke har avdekket noen slike forhold. Dersom det avdekkes slike brudd, vil Toyota iverksette passende tiltak og følge opp at tiltakene faktisk er effektive. Det vil også redegjøres for bruddet og tiltakene som er iverksatt i den årlige rapporten. 

Toyota Norge stiller seg bak United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). Toyota Norge stiller krav til leverandører og forretningspartnere om at deres arbeidere skal ha en adekvat lønn som er i tråd med gjeldende lokal lovgivning og relevante standarder, og vi har understreket at den bør være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov for den ansatte og vedkommende sin familie, jf.

Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter artikkel 7 og 8, som Toyota Norge er forpliktet til å overvåke og vurdere gjennom vår Supplier Code of Conduct og kontraktsvilkår med våre mest sentrale leverandører. Arbeidsgivere må forhindre at arbeidstakere pålegges utgifter som medfører at arbeidstakeren totalt sett sitter igjen med en mindre sum enn minstelønnen i tråd med lokal lovgivning og relevante standarder. Toyota Norge foretar jevnlige risikovurderinger av leverandører og forretningspartnere ut fra en risikobasert tilnærming, for å undersøke hvorvidt kravet er oppfylt.

Vi erkjenner at levelønn ikke er et entydig begrep, og at oppfølgingen av våre leverandører vil reflektere dette. Vi foretar undersøkelser så grundig og effektivt som mulig, med de ressursene vi har tilgjengelig. Ettersom vi har mange leverandører og underleverandører, er vi nødt til å prioritere de leverandørkjedene og forretningspartnerne der vi ser at det er størst risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår.

Vi har derfor ikke full oversikt over alle tenkelige forhold i våre leverandørkjeder. Dersom det avdekkes brudd eller risiko for brudd på kravet om levelønn, vil vi redegjøre for dette i den årlige rapporten, og iverksette passende tiltak. 

I Toyota Norge har alle ansatte mulighet til å organisere seg, samt velge å ikke organisere seg. Det oppfordres til, og legges til rette for dette. Videre krever Toyota Norge av våre leverandører og forretningspartnere at deres ansatte har mulighet til å organisere seg. Dette er forankret i vår Supplier Code of Conduct. Vår største leverandør, Toyota Motor Europe, krever at sine leverandører (Toyota Norges underleverandører) fyller ut et spørreskjema som knytter seg til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Et av spørsmålene gjelder hvorvidt leverandøren har en formell policy på plass som dekker retten til å organisere seg, og kollektive forhandlinger.

Dersom leverandøren har en slik policy, bes de om å laste opp policyen. Leverandører bli også bedt om å redegjøre for om de har organisert trening for ansattefor å overholde de aktuelle policyene, samt hvorvidt de har et styringssystem på plass for å håndtere utfordringer knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I tillegg er leverandørene til Toyota Motor Europe forpliktet til å fylle ut et spørreskjema som gjelder hvorvidt leverandøren har satt tilsvarende krav til sine leverandører (for eksempel for retten til å organisere seg), og hvordan leverandøren følger opp sine underleverandører på dette området.

Vi foretar løpende aktsomhetsvurderinger og undersøkelser ut fra en risikobasert tilnærming for å følge opp at dette kravet etterleves av våre leverandører og forretningspartnere. Vi har per dags dato ikke full oversikt over hvorvidt dette kravet etterleves i alle deler av våre leverandørkjeder og hos alle forretningspartnere, men vi vil gjøre undersøkelser der vi anser risikoen for brudd som størst.

Vi stiller også krav til våre leverandører og forretningspartnere om å tilrettelegge for anonyme varslingskanaler, slik at det vil være mulig for ansatte i leverandørkjeden å varsle om en eventuelt manglende mulighet til å organisere seg. Vi kan opplyse om at vi så langt i undersøkelsene ikke har avdekket noen brudd på denne rettigheten.  

Vi kjøper biler, deler og tilbehør fra Toyota Motor Europe. Bilene blir produsert av Toyotakonsernet. Toyotakonsernet arbeider systematisk med menneskerettigheter og har gjort det i mange år. Toyota Motor Corporations tilnærming til bærekraft er beskrevet i Sustainability Data Book. I 2021 prioriterte Toyota migrerende arbeidskraft, som følge av risikovurderingene som ble foretatt. Videre fokuserte Toyota på særlige risikoområder innenfor bilindustrien; barnearbeid, tvangsarbeid, retten til å organisere seg og konfliktmineraler. 

Finner du ikke svar på det du lurer på? 

Har du ytterligere spørsmål utover det som er besvart i våre "spørsmål og svar" ovenfor, kan du ta kontakt med oss via vår kontaktskjema her: