1. Business
  2. bil-og-skatt
Kontakt oss
Kontakt oss

BIL OG SKATT

Her finner du informasjon om de vanligste reglene rundt beskatning av firmabil og bilgodtgjørelse, samt gode råd og tips rundt valg av bilordning. Det er kommet nye og forenklede regler for beskatning av yrkesbil.

FIRMABIL

Beregningsgrunnlag for skatt

Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil), regnes denne fordelen som lønnsinntekt og du må betale skatt av denne fordelen.

Skattepliktig fordel beregnes til:

30 % av listepris opp til kr 329 600
+ 20 % av bilens listepris over kr 329 600.

Dersom firmabilen kun har vært til disposisjon en del av året, foretas en forholdsmessig fordeling av firmabiltillegget for et helt år ut fra antall hele og påbegynte måneder bilen har vært til disposisjon.

 

Noen unntak gjelder

Biler som brukes over 40 000 km pr. år (dokumentert yrkeskjøring).
• Verdsettes til 75% av listepris som ny. 

Biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret.
• Verdsettes til 75% av listepris som ny.

Ved en kombinasjon av ovennevnte verdsettes bilen til 56,25% av listepris som ny.

El-biler. 
• Verdsettes til 80% av listepris som ny.

LISTEPRIS OG EKSTRAUTSTYR


Firmabilfordelen skal beregnes av bilimportørens listepris for bilen på tidspunktet for førstegangsregistrering, eksklusive frakt- og leveringsomkostninger. Prisen på eventuelt ekstrautstyr kommer i tillegg til bilens listepris, uansett om utstyret er kjøpt samtidig eller på et annet tidspunkt enn bilen. Dette gjelder også om bilbruker selv betaler for utstyret.
Som ekstrautstyr regnes både fastmontert og løst ekstrautstyr, herunder vinterhjul, skiboks, tilhengerfeste, fastmontert utstyr til mobiltelefon og mer.

Spesialinnredninger mv. som bare har betydning for den rent yrkesmessige bruken av bilen skal det derimot ikke gjøres tillegg for i beregningen. Det skal heller ikke gjøres tillegg for mobiltelefon eller alarm. Fordelssatsen gjelder uansett om det er gitt rabatt på bilen eller på ekstrautstyret. Er det reklame på bilen vil det ikke påvirke satsene.

HVA KOSTER DET Å HA FIRMABIL?

Skatt på firmabilfordelen er den reelle kostnaden du har når du disponerer firmabil, og det er marginalskattesatsene som benyttes til å beregne kostnaden.

Marginalskattsatser 2022:

Lønnsintervall: Skattesats:
Kr 267 900 - Kr 643 800 34,0 %
Kr 643 800 - Kr 969 200 43,4 %
Kr 969 200 - Kr 2 000 000 46,4 %
Over kr 2 000 000 47,4 %
Skattekostnad per måned for firmabilfordelen:
 
Bilens listepris: Skatt pr mnd. Skatt pr mnd. Skatt pr mnd. Skatt pr mnd. 
34.00 % 43,40 %  46,40 % 47,40 %
200 000 1 700 2 170 2 320 2370
250 000 2 125 2 713 2 900 2963
300 000 2 550 3 255 3 480 3555
350 000 2 917 3 724 3 981 4067
400 000 3 201 4 085 4 368 4462
450 000 3 484 4 447 4 754 4857
500 000 3 767 4 809 5 141 5252
550 000 4 051 5 170 5 528 5647
600 000 4 334 5 532 5 914 6042
650 000 4 617 5 894 6 301 6437
700 000 4 901 6 255 6 688 6832
750 000 5 184 6 617 7 074 7227
800 000 5 467 6 979 7 461 7622
850 000 5 751 7 340 7 848 8017
 
Beregningen forutsetter yrkeskjøring under 40 000 km pr år, og bil ikke eldre enn 3 år.

Beregningsgrunnlag for påslag i inntekt:
30% av bilens listepris (inkl utstyr) inntil kr 329 600 kroner, og 20% av den overskytende verdien.

Flere biler

Er du i den situasjonen at du har flere firmabiler til din private disposisjon samtidig, skal du fordelsbeskattes for hver enkelt bil.

Hvis du er i den situasjonen at du veksler på å bruke flere biler, og at det dermed blir vanskelig å fastsette noe bestemt tidsrom for hvor lenge du har brukt en enkelt bil, vil det være gjennomsnittet av listeprisene på de bilene du har hatt tilgang til, som skal danne grunnlag for beskatningen. For ansatte hos en bilforhandler er dette normalt, og kalles ofte pool-beskatning.

Arbeidsgiver

Arbeidsgiver er pålagt både å foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på hele firmabilfordelen.

For firmabilbrukere med svært høy årlig kjørelengde, er det tilstrekkelig at kjørelengden antas å bli over 40 000 km for at forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal kunne beregnes med 25 prosent fradrag i listeprisen.

YRKESBIL

Yrkesbil omfatter varebil kl.2 og lett lastebil.
Fra 2016 gjelder nye og forenklede regler for beskatning av yrkesbil. Merk at disse kun skal anvendes der det er tjenstlig behov* for den aktuelle yrkesbilen.

Skatten kan beregnes etter følgende modeller:

1. Sjablongmetode – som vanlig firmabil med redusert beregningsgrunnlag: Listepris på bil reduserer med 50%, imidlertid maksimalt kr 150 000
2. Individuell verdsetting: Skatt etter faktisk bruk kr 3,40 pr. km. Privat kjøring er all kjøring utover det som er dokumentert yrkeskjøring. Elektronisk kjørebok må benyttes.

*Med tjenstlig behov menes det at bilen må være nødvendig for at arbeidstakeren som disponerer bilen skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver

Egen bil og bilgodtgjørelse

Hvis du eier/leier bilen selv og bruker den til yrkeskjøring, vil du normalt motta en form for bilgodtgjørelse fra arbeidsgiver. Mange mottar en form for fast bilgodtgjørelse, eller bilgodtgjørelse som utbetales iht. Statens satser.

Det utbetales en fast sats på kr 4,03 per km dersom Statens satser benyttes, men den skattefrie kjøregodtgjørelsen er kun 3,50 pr. km. Det betyr at man i praksis må skatte av 6000,- dersom man kjører 10 000 km etter statens satser.

Fordeler med hybrider i virksomheten

Bli kjent med Toyotas hybridmodeller >

FIRMABIL ELLER GODTGJØRELSE

I praksis vil alltid kjøremønstret, størrelsen på kompensasjon for firmabil (fast godtgjørelse/lønnskompensasjon og lignende) og hva slags biltype du velger avgjøre hva slags ordning du bør velge. Ved valg av bilordning burde følgende aspekter legges til grunn:

Egen bil/privat leie med kjøregodtgjørelse hvis:

• Du kjører lite privat
• Du har utstrakt yrkeskjøring
• Du har muligheten til høy fast bilgodtgjørelse
• Du har valgt en bil med gunstig pris

Firmabil hvis:

• Du har dyrere bil
• Du har utstrakt kjøring mellom hjem og arbeidssted
• Du har vesentlig grad av privatkjøring
• Du kjører lite i jobbsammenheng
• Du kun mottar statens satser for yrkeskjøring som alternativ

Erfaringsmessig vil firmabilbrukere være villig til å betale litt ekstra på grunn av alle komfortfaktorene. Dette dreier seg om fravær av risiko (som for eksempel tap av egenandel og redusert bonus ved skader på egen bil), status, slipper administrasjon, slipper å ta opp lån for å kjøpe bil, har nøyaktig oversikt over bilkostnaden (skatten), slipper å føre kjørebok (noen unntak), har alltid relativt ny og sikker bil, slipper å ergre seg over riper og mindre skader som f.eks. såkalte «shopping-bulker.