1. Personvern
Jeg ønsker å...

Personvernerklæring – Toyota Financial Services

Toyota respekter personvernet ditt. Vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt personvernregelverket, også kjent som GDPR. En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, som blant annet navn, postadresse, e-postadresse, adresse og mobilnummer. I sammenheng med tjenestene vi tilbyr kan det også være snakk om andre opplysninger, slik som registreringsnummeret til kjøretøy eller opplysninger vi lagrer på grunn av lovpålagte undersøkelser etter hvitvaskingsregelverket mv.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan Toyota Financial Services Norge («vi», «oss», «TFS» e.l.) bruker, lagrer og beskytter personopplysninger som du deler med oss eller som vi henter inn fra andre kilder. Du vil også finne mer informasjon om hva vi gjør for å beskytte personvernet ditt, og informasjon om rettighetene dine og hvem du kan kontakte hos oss for hjelp.

Vi behandler personopplysninger når du ønsker å bruke en av våre tjenester eller når du allerede er i et kundeforhold med oss, og når du besøker våre nettsider. Vi behandler også visse opplysninger om andre personer som er involvert i vår virksomhet, slik som leverandører og partnere.

Når vi snakker om våre «tjenester» mener vi bilfinansiering, billeie- og leasing og tilhørende tjenester som drivstoffkort, forsikring og service samt vår kundeportal Min Finansiering. Situasjonene vi behandler dine personopplysninger i vil typisk være når

 • Toyota-forhandlere videreformidler dine opplysninger til oss eller du er i direkte kontakt med oss om våre produkter og tjenester,
 • ved oppfølging av ditt av kundeforhold med oss og når vi følger opp henvendelser som du har kontaktet oss om,
 • når vi – sammen med andre Toyota-selskaper eller autoriserte forhandlere og verksteder – samordner ditt kundeforhold, eller når vi
 • sender deg informasjon, påminnelser, undersøkelser og markedsføring i relasjon til ditt kundeforhold med oss.


Vi oppfordrer deg også til å lese denne personvernerklæringen i sammenheng med Toyota Norge AS sin personvernerklæring som forklarer deg nærmere hvordan dine personopplysninger behandles av Toyota sine forhandlere og Toyota-konsernets generelle erklæring om personvern og datasikkerhet

Personopplysninger som vi samler inn og bruker

I tilknytning til våre tjenester samler vi inn følgende kategorier personopplysninger – enten de kommer direkte fra deg eller som vi, forhandlere eller tredjeparter samler inn når du ønsker finansiering fra oss.

Personopplysningskategori

Beskrivelse

Kilde

Kontaktopplysninger

Telefonnummer, mobilnummer, e-postadresse

Direkte fra deg

Personalia- og identitetsinformasjon

Opplysninger om identitet, som navn, alder og kjønn, fødselsnummer, D-nummer statsborgerskap, fødeland og legitimasjonsdokument (inkludert bilde).

Direkte fra deg via forhandler og Folkeregisteret

Autentiseringsinformasjon

Elektronisk signatur, utstederbank av elektronisk ID (BankID)

Direkte fra deg

Kredittvurdering

Kredittscore og begrunnelse for score, inkludert avslag

Direkte fra deg og kredittopplysningsbyrå

Finansielle opplysninger

Inntekt, gjeld og formuesverdier, skatteinformasjon og andre skatteopplysninger som skattemessig hjemsted og utenlandsk skatteregistreringsnummer

Direkte fra deg og kredittopplysningsbyrå

AML-informasjon

Informasjon om undersøkelser i forbindelse med kundekontroll og utredning om mistenkelige transaksjoner, inkl. sanksjonslister, PEP (Politically Exposed Person) treff osv, reell rettighetshaver, risikoklassifisering og behandling av Betalingsinformasjon- og historikk.

TFS, Foretaksregisteret, leverandør av hvitvaskingstjenester og eksterne banker

Avtalerelaterte opplysninger

Hvilket kjøretøy, registreringsnummer, avdrag/lånebeløp, avtaleperioden og nedbetalingstid, opplysninger knyttet til korrespondanse mv. med kunden (betalingsmislighold eller betalingsutsettelser etc), bøter (tid, tidspunkt og bakgrunnen for boten), bensinkortopplysninger (kortnummer, transaksjonsdata inkludert tid og sted for kjøp).

Direkte fra deg og TFS

Betalingsinformasjon- og historikk

Transaksjonsdata, inkludert betalingens størrelse, kontonummer, tidspunkt for betaling og bankforbindelse og eventuelle betalingsutsettelser.

Direkte fra deg og TFS

Kundeengasjement

Informasjonen om hvilke produkter og avtaler du har eller har hatt, hvor mye og hvor ofte de brukes, om produktene/tjenestene er aktivert, deaktivert eller sperret, samt betalingsstatusen.

Direkte fra deg og TFS

Atferds- og teknisk informasjon

Aktivitet på nettsider, enhets- og brukeridentifikatorer, informasjonskapsel-identifikatorer,  nettverksadresse-identifikatorer (IP-adresse), metadata.

Direkte fra deg og TFS

Slik samler vi inn personopplysninger

Dersom du ønsker å bruke noen av våre tjenester vil du måtte oppgi opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne lage et tilbud som passer med dine behov, våre krav og lovpålagte forpliktelser knyttet til kredittvurderinger og hvitvaskingsundersøkelser. Vanligvis omfatter det følgende kategorier personopplysninger:

 • Kontaktopplysninger
 • Personalia- og identitetsinformasjon
 • Avtalerelaterte opplysninger
 • Kredittvurdering
 • Finansielle opplysninger
 • AML-informasjon

 

Når du blir en kunde av oss samler vi i tillegg inn følgende kategorier personopplysninger:

 • Autentiseringsinformasjon
 • Betalingsinformasjon- og historikk
 • Kundeengasjement

 

Hvile formål bruker vi personopplysningene til og hva er det rettslige grunnlaget

TFS ønsker å tilby deg en best mulig opplevelse når du blir kunde av oss. Dette er utgangspunktet for hvorfor og hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Vi behandler dine personopplysninger for flere formål. Nedenfor kan du lese mer om våre behandlingsformål, hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvilket rettslig grunnlag behandlingen baserer seg på. 

Behandlingsformål

Kategorier personopplysninger

Rettslig grunnlag for behandlingsformålet

Søknadsbehandling

Når du søker om bilfinansiering eller ønsker å leie eller lease biler av oss behandler vi personopplysninger for å utarbeide tilbud som er tilpasset dine ønsker og behov, samt gjennomføre kredittvurderinger slik at vi kan tilby et produkt som passer for deg og tilrettelegge for et best mulig kundeforhold. I søknadsbehandlingen gjennomfører vi kredittvurdering og AML-undersøkelser for oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov, forskrift eller myndighetsbeslutninger (les mer nedenfor). Vi lagrer også informasjon om avsluttede eller avslåtte kundeforhold for å kunne dokumentere forholdet og begrunnelsen for avslaget eller avslutningen. Informasjonen vil kunne brukes ved ønske om ny avtaleinngåelse med oss.

Kontaktopplysninger, personalia- og identitetsinformasjon, kredittvurdering, finansielle opplysninger, autentiseringsinformasjon, AML-informasjon, avtalerelaterte opplysninger.

Inngå avtale, jf. GDPR art. 6 bokstav b

Inngåelse av avtale og levering av våre tjenester

Når du blir kunde hos lagrer vi opplysninger fra søknadsbehandlingen og knytter den til din kundeprofil. I tillegg lagrer vi og behandler nødvendige opplysninger om avtaleforholdet, eksempelvis nedbetalingstid, låneterminer og rentesatser og eventuelle tilleggstjenester som drivstoffavtale, serviceavtale og forsikring.

Kontaktopplysninger, personalia- og identitetsinformasjon, avtalerelaterte opplysninger autentiseringsinformasjon, kredittvurdering, finansielle opplysninger og AML-informasjon.

Avtalegjennomføring jf. GDPR art. 6 bokstav b.

 

Oppfølging av kundeforhold

Vi bruker og lagrer informasjon om kundeforholdet for å kunne levere våre tjenester til deg, både ved nye kundeforhold og forlengelse av våre tjenester. Dette inkluderer forvaltning og kommunikasjon rundt nedbetalingsplaner, fakturering og for å informere om renteendringer eller andre henvendelser vi mottar fra deg, samt samordne ditt kundeforhold mellom oss og din forhandler eller verksted.

Vi bruker og lagrer informasjon om eventuelle bøter som utstedes på bilens registreringsnummer, slik at vi kan tilrettelegge for innbetaling.

For å ivareta vår økonomiske interesse kan det i visse tilfeller være nødvendig for oss å overføre personopplysninger til et inkassobyrå. Dersom det har oppstått tap som følge av mislighold, er vi pålagt ved lov å lagre visse personopplysninger om deg for fremtidige kredittvurderinger.

Kontaktopplysninger, personalia- og identitetsinformasjon, avtalerelaterte opplysninger og betalingsinformasjon- og historikk.

Avtalegjennomføring jf. GDPR art. 6 bokstav b.

Ved mislighold av nedbetaling har vi en berettiget interesse i å videreformidle personopplysninger til inkassobyråer, jf. GDPR art. 6 bokstav f. Vår berettigede interesse er å ivareta bankens økonomiske interesser.

 

 

Administrasjon av Min Finansiering

Vår behandling av personopplysninger knyttet til Min Finansiering omfatter etablering, vedlikehold og levering av Min Finansiering. Dette inkluderer også sikkerhetsrelaterte behandlingsformål, som forebygging av svindel. Sikkerhetskopiering og status. Dersom kunder bekrefter identitet med BankID lagrer vi status om identiteten.

Kontaktopplysninger, personalia- og identitetsinformasjon og autentiseringsinformasjon.

Avtalegjennomføring jf. GDPR art. 6 bokstav b

Oppfyllelse av rettslige forpliktelser

I forbindelse søknadsbehandling og etablering av kundeforhold gjennomfører vi undersøkelser som både har til formål å sikre et best mulig kundeforhold og sikre at vi oppfyller juridiske krav som stilles til oss. Dette inkluderer:

-        Gjennomføring av hvitvaskingsundersøkelser ved kundeetablering og underveis i kundeforholdet, jf. hvitvaskingsloven § 10. Dette innebærer at vi behandler personopplysninger for å risikoklassifisere kunder og at vi benytter elektroniske overvåkningssystemer for å avdekke forhold som kan indikere hvitvasking og terrorfinansiering, jf. hvitvaskingsloven § 24.

-        Gjennomføring av kredittvurderinger ved kundeetablering og endringer i avtaleforholdet, jf. finansavtaleloven § 5-2. Dette innebærer at vi vurderer din kredittevne i lys din finansielle situasjon og ved endringer i rentenivå mv.

Undersøkelsene nevnt ovenfor er delvis basert på automatisert behandling. Dette kan du lese mer om nedenfor.

Norsk og internasjonal lovgivning stiller i tillegg andre juridiske krav til hvordan vi organiserer og driver vår virksomhet. Dette inkluderer:

 • Kontroll, rapportering og analyse finansiell informasjon for rapportering til skattemyndigheter
 • Implementering av modeller- og beslutningsprosesser for kredittgivning, kredittstyring og håndtering av risikokapital i henhold til finansforetaksloven
 • Internrevisjon for å kontrollere og sikre at vi er organisert og driver virksomheten vår i henhold til finansforetaksloven
 • Lagring av nødvendig dokumentasjon i henhold til bokføringsloven
 • IT-sikkerhet (se nedenfor)

Kontaktopplysninger, personalia- og identitetsinformasjon, avtalerelaterte opplysninger, kredittvurdering, finansielle opplysninger og AML-informasjon.

Finansavtaleloven § 5-2 og utlånsforskriften § 5, hvitvaskingsloven § 10 mv., og Finansforetaksloven og forskrift (CRR/CRD IV-forskriften)

Analyse- og produktutvikling

For å utvikle våre tjenester og sikre kvalitet, sikkerhet og stabilitet i IT-løsningene våre kan vi bruke personopplysninger. Vi gjør dette også for å oppfylle regulatoriske krav som stilles til vår virksomhet. Vi behandler kun personopplysninger når det er umulig eller uforholdsmessig vanskelig å oppnå formålet med testingen ved hjelp av anonyme opplysninger eller syntetiske data.

Personalia- og identitetsinformasjon, atferds- og teknisk informasjon.

Berettiget interesse, jf. GDPR art. 6 bokstav f.

Kundeengasjement og markedsføring

Vi ønsker å treffe med markedsføring som oppleves som tilpasset og relevant for deg. Vi sender derfor både generell markedsføring om våre tjenester, samt markedsføring som er basert på din kundeprofil. Personprofilene utvikles basert på ulike opplysninger om deg og ditt kundeforhold, i tråd med dine samtykker eller reserveringer. Disse personprofilene gir oss innsikt i hvilke produkter, tjenester eller behov for personlig oppfølging som kan være relevante for deg.

Fra tid til annen gjennomfører vi frivillige spørreundersøkelser for å innhente informasjon. Disse undersøkelsene kan være rettet direkte til deg etter at du har hatt kontakt med oss, eller de kan være bredt utformet for å utforske etterspørselen i et bestemt markedssegment. Formålet med disse undersøkelsene er å evaluere kundetilfredshet, forbedre våre produkter og tjenester, samt lære mer om kundeadferd.

Personalia- og identitetsinformasjon, avtalerelaterte personopplysninger kundeengasjement, finansielle opplysninger, atferds- og teknisk informasjon.

Berettiget interesse jf. GDPR art. 6 bokstav f. eller samtykke jf. GDPR art. 6 bokstav a. Du kan velge bort bruk av dine opplysninger til personlig markedsføring ved å kontakte oss på personopplysninger@toyota-fs.com.

Klager, tvister og rettslige prosesser

Dersom vi mottar klager eller det på annet vis oppstår uenigheter knyttet til aktuelle kundeforhold, vil vi behandle nødvendige personopplysninger for å gjøre gjeldende våre kontraktsrettslige rettigheter, samt for å beskytte vårt omdømme og økonomiske interesser.

Behandlingen av personopplysninger for dette formålet varierer avhengig av saken, men omfatter i utgangspunktet personalia- og identitetsinformasjon, kontaktopplysninger, finansielle opplysninger, avtalerelaterte opplysninger og betalingsinformasjon- og historikk.

Berettiget interesse jf. GDPR art. 6 bokstav f

IT-sikkerhet

IT-sikkerhet har høy prioritet og det er svært viktig for å beskytte våre systemer mot skade, misbruk og uautorisert tilgang. I den forbindelse er det nødvendig å implementere en rekke ulike sikkerhetstiltak og systemer som har som formål å oppdage og forhindre uønskede hendelser og skader på våre verdier og tjenester, samt håndtere eventuelle hendelser som måtte oppstå.

Personalia og identitetsinformasjon og atferds- og teknisk informasjon

Berettiget interesse jf. GDPR art. 6 bokstav f og IKT-forskriften.

Vi gjør oppmerksom på at omfanget av de forskjellige typene opplysninger innenfor personopplysningskategoriene som behandles vil variere basert på ulike formål med behandlingen og de spesifikke behandlingsaktiviteter som er knyttet til hvert formål.

Profilering og automatiserte avgjørelser

For å kunne tilby deg våre tjenester er deler av vår behandling av personopplysninger basert på automatiske avgjørelser og profilering. Dette inkluderer kredittvurderinger og hvitvaskingsundersøkelser som gjennomføres i forbindelse med søknadsbehandlingen og underveis i kundeforholdet ved behov.

Slike automatiske avgjørelser er basert på modeller som er forhåndsdefinert og styrt av oss i samarbeid med våre leverandører. Når det gjelder kredittvurderinger blir din personalia- og identitetsinformasjon sammen med finansielle opplysninger brukt i et automatisert system som bruker forhåndsdefinerte kriterier og algoritmer for å analysere dataene og treffe en beslutning om å godkjenne eller avslå søknaden. Tilsvarende gjennomfører vi automatiserte analyser og profilering av søknader, ditt kundeforhold og transaksjoner som ledd i vårt arbeid mot å forebygge hvitvasking.

Resultatene knyttet automatiske avgjørelser og profilering vil alltid gjennomgås manuelt av en våre ansatte før en endelig beslutning tas. Dersom du har mistanke om feilaktige vurderinger, eller vil klage på vurderinger, kan du gjøre dette ved å bruke kontaktopplysningene nedenfor. 

Hvem deler vi dine personopplysninger med

Hvis loven tillater eller krever det, og det ikke bryter med vår taushetsplikt, kan vi dele informasjon om deg innenfor Toyota-konsernet og vårt forhandler- og verkstedsnettverk, eksterne samarbeidspartnere og leverandører samt andre tredjeparter som offentlige myndighetsorganer.

Innenfor Toyota-konsernet og vårt forhandler og- verkstedsnettverk omfatter det følgende mottakere eller kategorier mottakere:

 • Toyota Norge AS, Svelvikveien 59, 3003 Drammen
 • Toyota Insurance Management, Svelvikveien 59, 3003 Drammen
 • Toyota Kreditbank GmbH, Toyota-Allee 5, 50858 Köln / Tyskland
 • Autoriserte forhandlere og verksted som du har valgt i relasjon til ditt kundeforhold med oss

Eksterne samarbeidspartnere og leverandører omfatter følgende kategorier mottakere:

 • Reklame-, markedsførings- og promoteringsbyråer: De hjelper oss med å organisere annonsekampanjer, kampanjer og analysere effektiviteten deres.
 • Forretningspartnere: Pålitelige selskaper som kan bruke din personlige informasjon for å tilby de tjenestene og/eller produktene du har bedt om, eller for å gi deg markedsføringsmateriell (gitt at du har samtykket til å motta slik markedsføring).
 • Toyota-tjenesteleverandører: Selskaper som utfører tjenester for Toyota eller på vegne av Toyota (for eksempel eksterne IT-tjenesteleverandører).

 

Vi har strenge rutiner for deling av personopplysninger, og avtaler som regulerer slik deling. Konsernet inngår konserninterne avtaler som sikrer dine personopplysninger. Vi har også avtaler på plass med vårt forhandler- og vekstedstedsnettverk. Når vi deler personopplysninger med eksterne leverandører skjer dette på bakgrunn av databehandleravtaler som sikrer et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.  

Når du har kontakt med våre autoriserte forhandlere og verksteder

Hvis du kjøper et kjøretøy, eller et annet produkt eller en tjeneste fra en av våre autoriserte forhandlere eller verksted, eller hvis du deler dine personopplysninger med dem, vil du etablere et eget kundeforhold med forhandleren eller verkstedet du er i kontakt med. De vil være ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger, og for enkelte behandlingsaktiviteter vil de være felles behandlingsansvarlig sammen med oss (eksempelvis samordning av kundeforhold). For mer informasjon se Toyota Norge AS sin personvernerklæring.

Slik lagrer og beskytter vi personopplysningene dine

 

Vi har implementert omfattende sikkerhetstiltak for å sikre dine data. Dette omfatter fysiske, tekniske og administrative tiltak, som risikovurderinger, tilgangshåndtering, arkiveringsrutiner, rutiner for datahåndtering og mer. Disse tiltakene er utformet for å forhindre tap av dine data. Vi gjennomgår jevnlig våre sikkerhetstiltak for å vurdere om det er behov for endringer eller forbedringer, enten det gjelder risikoeksponering, teknologiutvalg, opplæring eller for å oppfylle juridiske krav. Oppsummert består våre tiltak av følgende:

 • Konfidensialitet: Vi beskytter dine personopplysninger mot uønsket utlevering til tredjeparter.
 • Integritet: Vi beskytter dine personopplysninger mot endring av ukjente tredjeparter.
 • Tilgjengelighet: Vi sikrer at autoriserte personer kan få tilgang til dine personopplysninger når de trenger det.

 

Overføring utenfor eu/eøs

Vi behandler hovedsakelig data i Norge og innenfor EU/EØS. Dersom vi samarbeider med partnere utenfor EU/EØS, tar vi ekstra forholdsregler for å sikre at dine personopplysninger behandles i samsvar med våre standarder. Dette inkluderer tiltak som:

 • Bruk av EU-kommisjonens standardavtale, som sikrer overføring av data til tredjeland (standard kontraktsklausuler).
 • Overføring av data til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen.

 

Våre forholdsregler omfatter organisatoriske, kontraktsmessige og tekniske tiltak. Dette inkluderer risikovurderinger, håndtering av tilgang, arkiveringsrutiner, rutiner for datahåndtering og mer.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger og hvor lagrer vi dem

Vi følger det grunnleggende prinsippet om «retten til å bli glemt» og har definerte oppbevaringsperioder for alle våre behandlingsformål. Naturligvis oppbevarer vi nødvendige opplysninger om deg så lenge du har et kundeforhold med oss. Etter at kundeforholdet er avsluttet, oppbevares personopplysningene i henhold til norsk lov (det vil si at loven eller praksis fra tilsynsmyndigheter definerer hvor lenge personopplysninger må lagres) eller for å kunne dokumentere eventuelle krav mot deg. Oppsummert har vi følgende hovedregler for hvor lenge vi oppbevarer personopplysninger:

 1. Avtalerelaterte opplysninger, og betalingsinformasjon- og historikk og andre opplysninger knyttet til gjennomføringen av avtaler vi inngår med kunder kan lagres i opptil 13 år etter avsluttet kundeforhold. Dette tilsvarer den perioden der du på nærmere angitte vilkår kan fremsette krav basert på avtalen, også kjent som foreldelsesfrist.
 2. Vi lagrer personalia- og identitetsinformasjon og AML-informasjon i 5 år etter at kundeforholdet opphørte, eller en enkeltstående transaksjon er gjennomført, i henhold til hvitvaskingsloven. Dersom kundeforholdet var underlagt forsterkede kundetiltak er lagringstiden 10 år.
 3. Avtalerelaterte opplysninger og betalingsinformasjon- og historikk lagres i 10 år i samsvar med særskilte regler som gjelder for finansforetak etter bokføringsloven. Tilsvarende opplysninger lagres i 5 år eller 7 år (tapsførte kunder) i henhold til CRR/CRD IV-forskriften
 4. Vi lagrer personalia- og identitetsinformasjon og finansielle opplysninger mv. i forbindelse med søknader som avslås i opptil to for å beskytte oss mot at søkere endrer opplysninger for å få innvilget kreditt.
 5. Kundeengasjement og andre opplysninger som brukes til markedsføringsformål slettes så snart som mulig etter at kundeforholdet er avsluttet, og senest innen tre måneder. Hvis du har reservert deg mot profilering og markedsføring fra oss, sletter vi relevant informasjon umiddelbart. 

Dine personvernrettigheter

GDPR gir deg kontroll og flere rettigheter med hensyn til personopplysninger som vi behandler om deg. Disse rettighetene er beskrevet nedenfor. For å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor. 

 • Rett til informasjon

Vi gir informasjon om behandlingen av dine personopplysninger i denne personvernerklæringen. Ellers gir vi informasjon i våre avtaler med deg, når du er i kontakt med våre forhandlere og når du henvender deg til oss.

 • Rett til innsyn

Du har rett til å få innsyn i og utlevert opplysningene vi har lagret om deg. I Min Finansiering vil du finne viktige opplysninger vi har lagret om deg. Din rett til innsyn kan være begrenset, og du har ikke rett til innsyn i andre opplysninger enn de som handler om deg og ditt kundeforhold hos oss. I tillegg kan våre forretningshemmeligheter og interne vurderinger og materiale være unntatt fra innsynsretten.

 • Rett til manuell behandling

I tilknytning til hvitvaskingsundersøkelser og kredittvurderinger har du rett til å få informasjon om hvordan en automatisert beslutning ble tatt og hvilke konsekvenser den har. Du kan også uttrykke dine synspunkter, utfordre beslutningen og be om at den blir manuelt gjennomgått.

 • Rett til å få dine personopplysninger tilsendt

Personopplysninger du har rett til å få innsyn i, har du også rett til å få tilsendt i et maskinlesbart format.

 • Rett til å korrigere

Det er viktig at personopplysninger vi behandler om deg er fullstendig og riktig. Dersom du oppdager at opplysningene vi har om deg inneholder feil, kan du orientere oss om dette slik at vi kan rette disse.

 • Rett til sletting

Du har rett til at vi sletter opplysninger vi har om deg som det ikke lenger er nødvendig at vi lagrer og behandler, med mindre loven krever at vi fortsetter å oppbevare personopplysningene.  

 • Rett til å protestere

Der behandlingsgrunnlaget vårt er berettiget interesse, har du rett til å protestere på behandlingen av dine personopplysninger, eksempelvis markedsføring. Du har ikke rett til å protestere når våre interesser i behandlingen veier tyngre enn dine interesser.

 

I de tilfeller vårt behandlingsgrunnlag for dine personopplysninger er samtykke, kan du på et hvilket som helst tidspunkt trekke det tilbake. Dette kan du gjøre ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

Vi behandler dine forespørsler om dine rettigheter uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned. Din forespørsel vil kunne medføre at vi må behandle dine personopplysninger for å kunne etterkomme din forespørsel. vis du mener at måten vi behandler personopplysninger på ikke stemmer overens med det vi har beskrevet her, eller at vi bryter GDPR, kan du klage til Datatilsynet. Dersom du kan klage til Datatilsynet dersom du mener at vi har brutt GDPR. Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet og går frem for å klage på tilsynets nettside.

Endringer

Denne personvernerklæringen vil kunne oppdateres for å reflektere hvordan vi behandler personopplysninger. Vi vil ikke varsle om mindre endringer direkte til deg, men vil informere deg dersom behandlingen av dine personopplysninger endres på vesentlig måte. 

Kontaktinformasjon

Toyota Financial Services, Svelvikveien 59, 3039 Drammen, er ansvarlig for behandling av personopplysninger slik det er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvis du er uenig i måten vi behandler personopplysningene dine på eller har noen spørsmål, kan du sende oss en e-post til personopplysninger@toyota-fs.com eller ved å ringe oss på + 47 322 08 400.

Du kan klage til Datatilsynet dersom du mener at vi har brutt GDPR. Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet og går frem for å klage på tilsynets nettside.