1. Bærekraft
 2. Rapport - Sosial bærekraft
Jeg ønsker å...

Sosial bærekraftrapport

Toyota Norge

INNLEDNING

Toyota Norge AS («Toyota Norge») er importør og distributør for Toyota og Lexus i Norge. Virksomheten drives gjennom et landsomfattende forhandlernett. Bedriften hadde 54 ansatte per utløpet av mars 2023.

Toyota Norge er en del av Toyota-konsernet («Toyota») og er heleid av Toyota Motor Europe. Øverste morselskap er Toyota Motor Corporation.

Toyotas biler selges til privatpersoner og bedrifter. I 2022 har Toyota Norge lansert den nye elbilen bZ4X som i første kvartal 2023 var Norges nest mest solgte personbilmodell. Dette bidrar vesentlig til å redusere det gjennomsnittlige CO2 utslippet fra nybilsalget. Toyota har også introdusert hydrogenbilen Mirai til flere drosje-selskaper, for å bidra til å etablere en hydrogen-verdikjede i Norge.

Denne rapporten beskriver Toyota Norges tiltak knyttet til sosial bærekraft i henhold til Åpenhetsloven, Regnskapsloven og Likestillings- og diskrimineringsloven. 

Toyotas bidrag til bærekraftig samfunn

Toyotas globale Sustainable Development Goals (SDG) sikter mot å oppnå et bærekraftig samfunn. Toyota bidrar til å løse sosiale problemer gjennom vår virksomhet, ved deltakelse og bidrag til samfunnet og gjennom å fremme Environmental, Social and Governance (ESG). Toyota jobber for å eliminere karbonutslipp fra vår produksjon og våre produkter.

Toyota har blant annet som mål å nå karbonnøytralitet på produksjonen på alle globale produksjonsfasiliteter innen 2035 og en rekke ytterligere målsetninger og initiativer innen miljø-, klima- og naturpåvirkning. På samme måte som vi tar vare på våre lokalmiljøer, søker Toyota å oppnå bærekraft og praktiske initiativer til å beskytte og bevare klimaet.

En annen del av Toyotas SDG er å bidra til et lykkeligere samfunn. Ved å utvikle oss fra å være en bilprodusent til et mobilitetsselskap, arbeider Toyota med interessenter for å kunne bidra til samfunnet på flere ulike måter. Toyotas SDG inkluderer også initiativ for arbeidstakere. Mangfold blant våre arbeidstakere er den ekte drivkraften bak innovasjon. For å tilrettelegge for mangfold, arbeider vi med å kunne tilby en trygg og komfortabel arbeidsplass, og arbeid som er tilpasset den enkelte.

Toyota jobber for å skape et miljø der alle kan spille en aktiv rolle, og vi er dypt engasjert for å være et selskap der mennesker kan kjenne seg igjen i hverandre og hvor alle ansatte har mulighet til å påta seg nye utfordringer. 

I tråd med lovkrav i regnskapslovens § 3-3a om samfunnsansvar, samt likestillings- og diskrimineringsloven § 26, arbeider Toyota Norge for å sikre ansvarlighet i alle deler av vår verdikjede som omhandler personalet, arbeidsmiljø, miljø og samfunnsansvar.

Redegjørelse i henhold til åpenhetsloven 

Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 krever at alle større bedrifter i Norge skal sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ved å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og rapportere åpent på resultater og tiltak. Vi har foretatt risikovurderinger og startet på kartleggingen i tråd med åpenhetsloven og OECDs veileder om aktsomhetsvurderinger.

Grunnleggende retningslinjer og prinsipper

Toyota har vedtatt en rekke prinsipper og retningslinjer knyttet til respekt for menneskerettigheter.

Toyotas Human Rights policy omfatter FNs internasjonalt anerkjente menneskerettighetsprinsipper og en tilslutning til UNGPs arbeid og metodikk for oppfølgning. Toyotas Human Rights policy gjelder alle ansatte i Toyota-konsernet så vel som forretningspartnere og leverandører. Retningslinjene erkjenner en forpliktelse til å implementere et Human Rights Due Diligence system som omfatter krav til å identifisere, forhindre, begrense og følge opp negative innvirkninger på internasjonale menneskerettigheter. Toyota har etablert varslingskanaler i Japan i ulike deler av konsernet og forestår kontinuerlig opplæring til ansatte. Videre samarbeider Toyota med ulike interessenter for å motvirke menneskerettighetsbrudd.

Toyotas Code of Conduct er basert på The Toyota Way. Alle ansatte skal gis mulighet til å bidra til en positiv utvikling gjennom sitt arbeid basert på gjensidig tillit. Filosofien er basert på The Five Main Principles of Toyoda fra 1935. Disse prinsippene, knesatt av konsernets grunnlegger Sakichi Toyoda, representerer grunnleggende verdier i Toyota.  

Toyota har en særlig policy knyttet til mineraler utvunnet fra konfliktområder, og rapporterer årlig på resultatene av det pågående arbeidet for å eliminere konfliktmineraler og barnearbeid i verdikjeden. Dette er et langsiktig arbeid som krever oppfølgning med leverandører og samarbeid med bransjeorganisasjoner og andre tredjeparter.

Toyota har utviklet Green Puchasing Guidelines som alle «Tier1» leverandører skal følge. Toyotas Supplier Sustainability Guidelines fra 2021 omfatter videre blant annet utfyllende krav til ikke-diskriminering av ansatte, mangfold, forbud mot barnearbeid og tvangsarbeid, kriterier knyttet lønn, annen kompensasjon og overtid i tråd med lovgivning mv., herunder minstekrav til lønn, rett til fagorganisering, åpen kommunikasjon og forbud mot represalier, tiltak knyttet til helse, opplæring mv. Toyotas Supplier Sustainability Guidelines danner grunnlaget for Toyotas arbeid med oppfølging av leverandører og forretningspartnere.

Per august 2022 har konsernet mottatt skriftlig tilslutning til Toyotas Supplier Sustainability Guidelines fra om lag 90 % av leverandørene. Tier 1 leverandørene forutsettes å sikre at retningslinjene også følges i deres egen respektive leverandørkjede.  

Toyota har siden 2020 innført en speak-up Hotline for rapportering av compliance-relaterte klager, og egne hotlines for trakassering.

Som en del av Toyota-konsernet gjelder de ovenstående prinsipper og retningslinjer også for Toyota Norge. Toyota Norge har i tillegg utarbeidet egne retningslinjer for ansvarlig forretningsatferd og en Supplier Code of Conduct, som er tilgjengelige på Toyota Norges nettside www.toyota.no.

Vår Supplier Code of Conduct stiller strenge krav til våre leverandører og forretningspartnere til å beskytte menneske- og arbeidstakerrettighetene til deres ansatte. Vi arbeider også med å innta den som en del av kontrakten med nye og gamle leverandører.

Vår Supplier Code of Conduct forbyr tvangsarbeid og menneskehandel i leverandørkjeden. Toyota Norge stiller også krav til leverandører og forretningspartnere om at deres arbeidstakere blant annet skal ha en adekvat lønn som er i tråd med gjeldende lokal lovgivning og relevante standarder, og vi har understreket at den bør være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov for den ansatte og vedkommende sin familie, jf.Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter artikkel 7 og 8, som Toyota Norge er forpliktet til å overvåke og vurdere gjennom vår Supplier Code of Conduct og kontraktsvilkår med våre mest sentrale leverandører.

 

Aktsomhetsvurderinger og tiltak i Toyota-konsernet

Toyota følger opp menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår gjennom en Human Rights Working Group, ledet av konsernets Chief Strategy Officer. Den interne due diligence prosessen involverer Supply Chain Business Strategy Div, HR Strategy Div og Health & Safety Promotion Div. Resultatet av arbeidet rapporteres til og diskuteres i Toyotas konsernstyre.  

Oppfølgningen skjer i henhold til konsernets PDCA compliance struktur (Plan, Do, Check, Action): 

Vi anerkjenner at fremmedarbeidere er sårbare for utnyttelse og tvangsarbeid. Vi er klar over at det er en risiko for at tvangsarbeid finner sted i vår leverandørkjede, og da særlig overfor fremmedarbeidere. Som en del av Toyota-konsernets aktsomhetsvurderinger og aktiviteter, har Toyota Motor Corporation arbeidet med uavhengige organisasjoner for å oppnå anstendige arbeidsforhold for fremmedarbeidere hos samarbeidspartnere og i leverandørkjeden, både i og utenfor Japan. Dette arbeidet innebærer utvikling av retningslinjer for å bidra til å eliminere potensiell utnyttelse ved samvittighetsløse rekrutteringsbyråer som krever høye rekrutteringsgebyrer, samt arbeid for å ivareta bevegelsesfrihet, rettferdig behandling, og anstendige og korrekte arbeidskontrakter for fremmedarbeidere.

Som en del av det ovennevnte arbeidet, har Toyota Motor Corporation utarbeidet og publisert “Toyota’s action taken for Forced Labor of Migrant Workers (Statement on the Modern Slavery Acts)”, som omfatter utfordringer knyttet til fremmedarbeidere i mars 2021 (oppdatert i september). Toyota utvikler og forbedrer denne prosessen kontinuerlig.

Toyota Motor Corporation utgir hvert år en Sustainability Data Book, sist oppdatert i desember 2022. Denne gir en samlet oversikt over Toyotas ESG- og bærekraftsintiativer innen miljø og klima, sosial bærekraft og virksomhetsstyring. For eksempel er alle datterselskaper og produksjonslokasjoner eid av Toyota Motor Corporation ISO 14001-sertifisert, og av disse er åtte av selskapene ISO 50001-sertifisert.

Innen sosial bærekraft beskriver Sustainability Data Book blant annet tiltak knyttet til respekt for menneskerettigheter for ansatte, kunder og alle som påvirkes av virksomheten, samt pågående systematisk arbeid med leverandørkjeden. Arbeidet omfatter en kontinuerlig due diligence prosess knyttet til virksomhetens påvirkning på menneskerettigheter, og tiltak for å motvirke negative konsekvenser.

I 2022 har Toyota prioritert følgende risikoområder for nærmere oppfølging: migrerende arbeidskraft, barnearbeid, trakassering og diskriminering.

Utfordringer knyttet til arbeidsforhold for migrantarbeidere har vært et av våre særlige fokusområder siden 2019. I 2020 var Toyota del av en gruppe som etablerte the «Japan Platform for Migrant Workers toward a Responsible and Inclusive Society» (JP-MIRAI), som i mai 2022 etablerte en klageordning for migrantarbeidere.

Toyota har samarbeidet med The Global Alliance for Sustainable Supply Chain (ASSC), som er en NGO som arbeider med bærekraftige leverandørkjeder i Japan, for å gjøre due diligence av risiko knyttet til menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden. I relasjon til produksjon i Japan er det avdekket at utenlandske arbeidstakere er særlig utsatt for utnyttelse og tvangsarbeid. Disse aktsomhetsvurderingene er nærmere beskrevet i Detailed Overview of Toyota’s Human Rights Due Diligence. Oversikten viser at konsernet har hatt et særlig fokus på disse utfordringene, og det arbeides aktivt for å forhindre og redusere denne risikoen i samarbeid med NGOer.

Det nærmere arbeidet fra Toyotas side har særlig bestått av holdningsarbeid, interessentdialog ved involvering av eksterne parter samt intern oppfølgning i ulike deler av konsernet og overfor leverandørene. I 2023 vil det foretas ytterligere undersøkelser for å kartlegge situasjonen knyttet til migrerende arbeidskraft i leverandørkjeden.

Videre vil Toyota iverksette ytterligere aktsomhetsvurderinger knyttet til høyrisikoområder som barnearbeid, arbeidsforhold og arbeidsvilkår i leverandørkjeden. Toyota har allerede iverksatt en rekke initiativer for å sikre arbeidsforhold og avlønning for midlertidige ansatte, oppfølgning av arbeidstid mv. En viktig del av dette arbeidet omfatter involvering med interessenter, bransjeorganisasjoner, tredjeparter og forretningspartnere. 

Aktsomhetsvurderinger og tiltak i Toyota Norge

Toyota Norge har opprettet en tilgang på toyota.no for spørsmål knyttet til åpenhetsloven. Vi har også lagt ut en beskrivelse av Toyota Norge og Toyotas arbeid for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeden gjennom en FAQ.

Toyota Norge undersøker fortløpende om leverandører og forretningspartnere oppfyller kravene som stilles i vår Supplier Code of Conduct. Våre undersøkelser er gjort ut fra en risikobasert tilnærming, ettersom det ikke er mulig å følge opp alle våre leverandører og forretningspartnere samtidig. Vi foretar grundige vurderinger av hvor vi anser risikoen for å være størst, og prioriterer disse områdene for nærmere undersøkelser.

Vi har kartlagt Toyota Norges viktigste leverandører ut fra ulike risikoelementer og vår egen påvirkningsgrad. Toyota Norge kjøper biler, deler og tilbehør fra Toyota Motor Europe, og har utover dette en rekke leverandører knyttet til IT, logistikk og vanlige kontortjenester. Den største risikoen knyttet til våre leverandører utenom Toyota-konsernet relaterer seg til leveranse av bildekk, batterier og IT-utstyr.

I 2022 har vi sendt ut egenutviklede spørreskjemaer til 36 leverandører, hvor vi har identifisert potensiell risiko for negativ innvirkning. Vi har på nåværende tidspunkt mottatt tilbakemelding fra 24 av disse, og vil følge opp de øvrige leverandørene fortløpende. Vi vil i tiden fremover analysere de mottatte svarene og vurdere tiltak.

I 2023 og 2024 vil vi fortsette arbeidet med en risikobasert oppfølgning av leverandører, der vi også ser hen til mulighet for påvirkning i leverandørkjeden og de ressurser vi og våre leverandører har tilgjengelig. Vi vil samarbeide med Toyota-konsernet vedrørende det videre arbeidet med å kartlegge risiko for brudd i den del av leverandørkjeden som går gjennom Toyota. Toyota Norge arbeider også med å innta vår Supplier Code of Conduct som en del av kontrakten med nye og gamle leverandører. Leverandørene oppfordres sterkt til å kreve det samme fra sine underleverandører.

Toyota Norge foretar løpende vurderinger og undersøkelser av om vårt arbeid for menneskerettigheter faktisk reduserer og forhindrer negative konsekvenser.

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

 

Prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og mot diskriminering

Toyota Norge har innarbeidet retningslinjer for å unngå diskriminering og å fremme likestilling og mangfold. Våre retningslinjer krever at alle ansatte skal utføre sitt arbeid med respekt for mennesket og at vi ikke skal diskriminere på grunnlag av kjønn, alder, nasjonalitet, rase, etnisitet, trosbekjennelse, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet, funksjonshemming, sivilstand eller tilstedeværelse av barn. Denne retningslinjen ble i 2022 revidert og setter nå enda større fokus på mangfold og inkludering. Dette vil være en av hovedelementene i forretningsrammeverk og aktiviteter. Vi utvidet også varslingssystemet vårt med en ekstern varslingstelefon i 2022.

Likestilling og mangfold skal gjelde i alle sider av arbeidsforholdet i Toyota Norge:

 • rekruttering
 • arbeidsoppgaver
 • opplæring og videreutvikling
 • lønns- og arbeidsvilkår
 • nedbemanning

 

Toyota Norge jobber for å skape en inkluderende arbeidsplass der ansatte med et bredt sett av ferdigheter og verdier kan demonstrere sine evner fullt ut og dermed oppnå selvrealisering. Toyota har troen på at ved å respektere de ansattes tankekapasitet fremmes innovasjon gjennom deltakelse fra alle medlemmer, og denne evnen blir stadig viktigere.

Kjønnsbalanse Midlertidig ansatte Foreldre-permisjon i uker Faktisk deltid Ufrivillig deltid
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
45 9 0 1 0 0 0 1 0 0
I Toyota Norge er 17 % av de ansatte kvinner og vi har en kvinnelig midlertidig ansatt. Det var ingen som tok ut foreldrepermisjon i 2022.

Slik jobber vi for å sikre likestilling og ikke-diskriminering i praksis

Toyota Norge jobber sammen med en ansattrepresentant fra Personalforeningen i det systematisk arbeidet mot diskriminering og for likestilling og mangfold. Det avholdes jevnlige møter der tema og tiltak diskuteres og planlegges, og temaet har også vært oppe i arbeidsmiljøutvalget og andre fora som har gitt innspill til arbeidet.

Toyota Norge deltar også i en felleseuropeisk arbeidsgruppe i Toyota Motor Europe (TME) med fokus på mangfold og inkludering, deriblant likestilling av kjønn. Her deles erfaringer, tiltak og råd rundt temaet mellom de europeiske selskapene. I 2022 startet Toyota Norge et samarbeid med Bauda AS, Toyotas største bilforhandlergruppering i Norge. Vi har et felles ønske om å løfte dette temaet høyere opp på agendaen. Toyota deltar også på Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Bilimportørenes Landsforening (BIL) sine arrangementer og undersøkelser knyttet til temaet.

 

Risikovurdering for diskriminering og hindre for likestilling

Toyota Norge og ansattrepresentanten fra Personalforeningen har gjennomført en risikoanalyse rundt likestilling og mangfold og gjennomgått alle retningslinjer på de ulike personalpolitiske områdene. Det er fortsatt ikke oppdaget strukturelle hindre eller holdninger som hindrer likestilling og mangfold i bedriften.

Det er avdekket at det er avvik fra den generelle befolkningssammensetningen når det gjelder kjønn, etnisk bakgrunn og funksjonsnedsettelse i bedriften. 17 % av ansatte i Toyota Norge er kvinner og ingen ansatte har utenlandsk opprinnelse. Det er som nevnt over ingen strukturelle hindre som begrenser disse gruppene i å få jobb i Toyota Norge, men det har kun vært en rekruttering i perioden. Av 16 ledere er kun 1 kvinne. Det var 1 deltidsansatt i midlertidig stilling i løpet av året.

Det er ikke avdekket eller rapportert noen trakasseringssaker i løpet av året.

Fysiske forhold er vurdert for å se om det var tilrettelagt for personer i rullestol o.l.

Det ble gjennomført en felleseuropeisk medarbeiderundersøkelse i september 2021 (Employee Motivation Survey – EMS) hvor total score for medarbeiderengasjement var 84 %. To av driverne for medarbeiderengasjement går direkte på hvor fornøyde medarbeidere er med arbeidsplassen. Undersøkelsen gjennomføres annethvert år, så nye resultater kommer først i slutten av 2023.

I 2022 ble det gjennomført en felleseuropeisk undersøkelse om identitet og inkludering (Self-Identity & Inclusion survey). Vi ser at de aller fleste ansatte svarer at de føler tilhørighet til Toyota og at de kan være seg selv på jobb uten å være redd for diskriminering. 

Årsaker og tiltak

Bilbransjen har vært preget av en overvekt av menn over tid, og Toyota Norge har hatt lave turnovertall med en stabil arbeidsstokk. Ved utlysning av stillinger har det vært overvekt av mannlige søkere. Både hos Toyota og i bilbransjen i Norge generelt er det økt fokus på å øke kvinneandelen fremover. NBF og BIL har startet opp med digitale frokostseminar med bl.a. temaet mangfold og inkludering. Vi har oppfordret ansatte til å delta på disse. I 2021 ble et justert verdisett implementert der blant annet mangfold og inkludering kommer tydeligere frem.

Temaet har fått et tydelig fokus både i Toyota Norge og i Toyota Motor Europe og er nå inkludert i strategier, planer og mål. Ved ledige stillinger annonseres det at Toyota Norge ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Det stilles også krav om mangfold og ikke-diskriminerende/profesjonelle rekrutteringsprosesser ved bruk av rekrutteringsbyrå. Ved tilsetting prioriteres kvinner, der en mann og en kvinne ellers er likt kvalifisert. Toyota Norge har som mål å øke kvinneandelen til 30 % i 2030.

Et av vurderingskriteriene som brukes ved lønnsoppgjør er utjevning av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i samme stillingstype som ikke kan tilskrives ulik kompetanse eller innsats​.

Toyota Norge har fleksibel arbeidstid for å tilrettelegge for kombinasjon arbeid, familie og fritid. I etterkant av endring i forskrift for hjemmearbeid i 2022 justerte Toyota også interne retningslinjer for å sikre gode rammer rundt denne arbeidsformen.

Bygget er godkjent for rullestolbruk, men vi ser at noen forbedringer kan gjøres ved behov. I dag fungerer rullestoltilpasset WC, heis, brede dører og romslige lokaler. Lokalene er ikke optimale for de med andre funksjonsnedsettelse eksempelvis svaksynte og hørselshemminger.

Det har i 2022 vært gjennomført flere holdningsskapende tiltak. Temaet mangfold og inkludering er jevnlig tema på allmøter. Det har vært sendt flere digitale arrangementer fra Toyota Motor Europe; European Diversity Conference, Pride Week og markering av kvinnedagen (International Women’s Day – Embrace Equity). Vi har informert om arrangementene på allmøter, flagget med regnbueflagg under Pride Week og publisert holdningsskapende artikler og videoer på intranettet. Det er også delt informasjon til alle kvinnelige ansatte om Toyota Women’s Development Space der det finnes ulike verktøy og kurs for kvinner.

I forbindelse med Pride Week i TME i juni ble det hengt opp nye plakater i bygget med vår regnbuefargede mangfoldslogo med teksten «Diversity – Equity – Inclusion» (se bilde), heiste regnbueflagget og serverte muffins med regnbueflagg. I august var det Pride Week i Drammen og da ble det utdelt nye nøkkelbånd med regnbuefarger og teksten «Diversity – Equity – Inclusion» og satt opp nye inkluderende toalettskilt ved resepsjonen.

 

 

Resultater av arbeidet og forventninger til arbeidet framover

Toyota Norge har kun hatt en ansettelse det siste året etter at vi besluttet å endre stillingsannonsene, men vi håper på en økning i antall kvalifiserte kvinnelige søkere som et resultat av endringene i fremtiden. Toyota ønsker en inkluderende arbeidsplass hvor alle skal føle at de kan være seg selv uten diskriminering av noen art.

For å sikre likelønn vil det ved lønnsoppgjøret i 2023 igjen være et av vurderingskriteriene å utjevne eventuelle lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i samme stillingstype som ikke kan tilskrives ulik kompetanse eller innsats.

Toyota har sett at fleksibel arbeidstid og hjemmekontor pga. Covid i 2020 og 2021 har gjort det lettere å kombinere arbeid med familieliv og forventer at videre tiltak basert på dette vil få positiv effekt.

Synliggjøringen av arbeidet med mangfold og inkludering med bl.a. plakater, nøkkelbånd og flagg og økt fokus har skapt mer dialog og åpenhet rundt dette blant ansatte og vi har fått tilbakemelding om at det blir satt pris på.

Toyota Norge håper at et større fokus på mangfold og inkludering vil føre til at vi oppnår å se ting fra ulike perspektiv, økt kreativitet og bedre beslutninger i fremtidige prosesser.

 

 

Drammen, 21. juni 2023

 • Dirk De Man, Styreformann 
   (Sign.)
 • Piotr Pawlak, Adm direktør
  (Sign.)