1. Toyota forsikring og finans
  2. Åpenhetsloven
Jeg ønsker å...

REDEGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVURDERINGER

ÅPENHETSLOVEN

TOYOTA KREDITBANK GmbH NUF
ORG.NR.: 978 690 920

OM SELSKAPET OG DETS VIRKSOMHET

Toyota Kreditbank GmbH NUF («TKGN») er tyske Toyota Kreditbank GmbH sin filial i Norge, og innehar konsesjon fra Finanstilsynet som bank. Vår hovedvirksomhet går ut på å tilby finansielle løsninger til privat- og næringskunder for kjøp eller leasing av bil i Norge. Toyota Kreditbank GmbH NUF skal understøtte salg av Toyota og Lexus i det norske markedet og skal gjøre anskaffelse av bil fleksibelt, rimelig, enkelt og praktisk. Kvalitet og kundetilfredshet er alltid i førersetet.

Toyota Kreditbank GmbH har hovedsete i Köln, Tyskland og er gjennom filiaer etablert med bank- og finansieringsvirksomhet i en rekke land i Europa og verden. Toyota Kreditbank GmbH er eid av Toyota Motor Corporation, Toyota-konsernets japanske morselskap. Toyota Motor Corporation og dets datterselskaper utgjør «Toyota-konsernet».

I tillegg har vi et landsomfattende forhandlernettverk over hele Norge, som formidler våre tjenester på vegne av oss som finansagenter.

TKGN er underlagt norsk og europeisk regelverk. Både Finanstilsynet og tyske Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kan føre tilsyn med vår finansielle virksomhet.

AKTSOMHETSVURDERINGER OG REDEGJØRELSE ETTER ÅPENHETSLOVEN

Bakgrunn

Toyota-konsernet har lang tradisjon for å jobbe med sosial bærekraft. I denne rapporten redegjør vi primært for TKGN sitt arbeid med å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven[1]. Vi forklarer også hvordan Toyota-konsernet jobber med sosial bærekraft i bredere forstand.

Om aktsomhetsvurderinger og redegjørelse

Aktsomhetsstandarden i åpenhetsloven bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles – UNGP) og OECDs (Organisation for Economic Co-Operation and Development) retningslinjer for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Ifølge OECDs retningslinjer skal virksomheter bidra til å bevare miljøet, respektere menneskerettigheter, ivareta arbeidstakerrettigheter og unngå korrupsjon, bestikkelser og lignende.

Målet med aktsomhetsvurderinger er at virksomheter skal kartlegge, forebygge, begrense og redegjøre for hvordan konsekvenser av deres virksomhet håndteres; både faktisk og potensiell negativ påvirkning på mennesker, arbeid, miljø og økonomisk kriminalitet. Aktsomhetsvurderinger gjennomføres ved hjelp av en seks-stegs-modell, «aktsomhetshjulet», utarbeidet av OECD Norge:

 

[1] Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurderingene skal være forholdsmessige ved at de skal tilpasses virksomhetens størrelse, art, forretningsmodell, posisjon i leverandørkjeden og type vare/tjeneste. Videre skal de være dynamiske og en læringsprosess ved at det skal være en pågående, gjentakende prosess under stadig evaluering og forbedring. Endelig skal vurderingene være risikobaserte og innebærer prioritering ved at fokuset rettes mot områder hvor risikoen for negative påvirkninger og konsekvenser er størst. Prioritering gjøres på bakgrunn av alvorlighetsgrad, omfang og sannsynlighet for potensiell negativ påvirkning eller skade.

I tråd med formålet om å fremme større åpenhet om risiko for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, skal virksomheter redegjøre for gjennomførte aktsomhetsvurderinger. Redegjørelsen skal minst inneholde:

- en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsfohold

- opplysninger om faktiske og potensielle («vesentlig risiko for») negative konsekvenser virksomheten har avdekket gjennom aktsomhetsvurderinger

- opplysninger om tiltak virksomheten har, eller planlegger å iverksette for å stanse/begrense faktiske og/eller potensielle negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av tiltakene

Redegjørelsen skal offentliggjøres innen 30. juni hvert år.

TKGN vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger og publisere redegjørelse om disse årlig innen 30. juni, samt vil redegjørelsen oppdateres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Redegjørelsen publiseres på selskapets nettside.

I det følgende redegjøres for vårt arbeid i henhold til åpenhetsloven og OECDs aktsomhetshjul.

FORANKRING

Toyota-konsernet har forpliktet seg til å opptre med høy etisk standard og integritet i alle deler av virksomheten, og bærekraft og sosialt ansvar er en integrert del i Toyota-konsernets overordnede policyer og styrende dokumenter. Dette inkluderer blant annet:

-  Toyota Motor Corporation`s Code of Conduct, herunder «Toyoda Principles», «the Toyota Way» og Toyota Motor Corporation’s Supplier Sustainability Guidelines.

I Norge håndterer Toyota Norge AS («Toyota Norge») import, markedsføring, salg og andre tjenester knyttet til Toyota- og Lexus-kjøretøy. Toyota Norge sitt arbeid med åpenhetsloven – som en del av Toyota-konsernets aktsomhetsvurderinger og aktiviteter – fokuserer særlig på produksjon av kjøretøy og anstendige arbeidsforhold for fremmedarbeidere i leverandørkjeden. Toyota Norge sitt arbeid med åpenhetsloven er nærmere beskrevet på deres sider om Bærekraft.  

I TKGN er det overordnede ansvaret for arbeidet med respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold forankret i selskapets ledelse. TKGNs Compliance Manager har det operasjonelle ansvaret for implementering av kravene i åpenhetsloven og forbedringer i leverandørvurderingsprosessene. I tillegg til Toyota-konsernets overordnede policyer og styrende dokumenter, jobber vi ut fra følgende styringsdokumenter:

-  Etiske retningslinjer som beskriver de etiske standarder og atferd TKGN ønsker å fremme

-  Policy for inkludering og mangfold

-  Policy og retningslinjer for personvern og informasjonssikkerhet, for ansatte og kunder

-  Policy og rutiner for anti-hvitvask og terrorfinansiering

-  Policy for bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon

-  Policyer for hhv. Contract Management , Innkjøp og Utkontraktering

-  Varslingskanal for varsling av kritikkverdige forhold med tilhørende policy og retningslinje

-  Policy for Compliance

Samlet jobber TKGN for grunnleggende verdier og prinsipper som respekt for og ivaretakelse av mennesker, nulltoleranse for mobbing, trakassering og krenkende særbehandling, samfunnsengasjement og sosialt ansvar, miljøbevissthet tilknyttet utvikling av produkter og tjenester, samt at miljø og bærekraft alltid skal være en relevant faktor i beslutningstaking på alle nivåer.

AKTSOMHETSVURDERINGER; KARTLEGGING AV RISIKO

I tråd med åpenhetsloven er vår aktsomhetsvurdering tilpasset virksomhetens størrelse, art, forretningsmodell, posisjon i leverandørkjeden og hvilke varer og tjenester vil tilbyr. Videre er vurderingene risikobaserte og innebærer prioritering ved at fokuset rettes mot områder hvor risikoen for negative påvirkninger og konsekvenser er størst. Grunnlaget for prioritering er basert på alvorlighetsgrad, omfang og sannsynlighet for brudd eller potensiell negativ påvirkning eller skade. TGKN vurderer fortløpende og kartlegger kontinuerlig risikoen for at dets aktiviteter og forretningsforhold har negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Vurdering av egen virksomhet

TKGNs virksomhet er å tilby finansielle løsninger til privatkunder og næringskunder gjennom lån til kjøp eller leasing/privatleie av kjøretøy.

TKGN har konsesjon som bank og er underlagt strengt og omfattende regulatorisk rammeverk, samt konsesjonsvilkår og tilsyn fra Finanstilsynet og tyske BaFin.

Vi har implementert en klar organisering og ansvarsfordeling for risiko,- styrings- og kontrollordninger, samt et internt rammeverk og styringsdokumenter som skal sikre tilfredsstillende oppfølging av dette.

TKGN har kartlagt egen virksomhet og gjennomført en risikovurdering basert på risiko i bransjen generelt og selskapet spesielt. Vi har benyttet offentlig tilgjengelige og anerkjente kilder[1] til risikovurderingen, og et risikograderingssystem fra lav til høy risiko.

Resultat

Selskapets risikovurdering av egen virksomhet viser følgende resultat:

Vi har kartlagt egen virksomhet ved å gjennomgå avtaler, rutiner, retningslinjer og systemer; slik som ansettelseskontrakter, arbeidsinstrukser og etiske retningslinjer. Gjennomgangen viser at vi opptrer iht. reglene i arbeidsmiljøloven og annet relevant regelverk som gjelder egne ansatte. Selskapet har slik god dekning for at ansatte har anstendige arbeidsforhold og at deres menneskerettigheter er ivaretatt som ansatte i TKGN. 

Risikovurderingen har videre avdekket at TKGN opererer i en bransje og på lokasjoner med lav risiko for brudd på sentrale regelverksområder som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, personvern, HMS og miljø, og at det er en bransje som stadig jobber mot økt grad av bærekraft. Risikoen vurderes dessuten redusert ved at selskapet er underlagt strengt regelverk, tilsyn og at vi har etablerte styringsdokumenter og interne kontrollprosesser.

Det er vår vurdering at egen virksomhet innebærer lav risiko for brudd eller negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Selskapet har ikke avdekket forhold som tilsier at det har noen faktisk negativ påvirkning på faktorene menneske- og arbeidstakerrettigheter og miljø.

TKGN vurderer videre at vi har medium – høy grad av mulighet for påvirkning på faktorene menneske- og arbeidstakerrettigheter og miljø gjennom blant annet valg av strategi, samarbeidspartnere, interne retningslinjer, styringssystemer, fokusområder, og lignende.

Vurdering av leverandører, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser

TKGN har kartlagt sine leverandører, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser (samlet benevnt «partnere»), kategorisert disse ut fra bransje , hvor partnere som tilbyr lignende type vare/tjeneste er samlet i samme kategori, og gjennomført risikovurderinger.

TKGN har i risikovurderingen rettet fokus mot de bransjer hvor vi har flest partnere og mot partnere av en viss størrelse. Vi har gjennomført en overordnet risikovurdering av hver av de mest sentrale bransjekategoriene, samt en mer konkretisert risikovurdering basert på forhold ved partnerne og deres tjenester til TKGN. Vi har benyttet offentlig tilgjengelige og anerkjente kilder[1] til risikovurderingen, og et risikograderingssystem fra lav til høy risiko.

Resultat

Selskapets risikovurdering av dets partnere viser følgende resultat, kategorisert per bransje:

og arbeidforhold er størst hos våre leverandører av IKT-produkter. TKGN har avdekket at det er lav risiko for brudd eller negativ påvirkning hos leverandørene selv, da selskapets leverandører er etablert i land som kjennetegnes av generell etterlevelse av regelverk, menneske- og arbeidstakerrettigheter, lite korrupsjon, o.l., samt at disse kontinuerlig arbeider med, og har styringsdokumenter som skal sikre, bærekraft og ansvarlig drift.

Vi har imidlertid avdekket at risikoen øker hos underleverandør og lenger ned i leverandørkjeden, og vi opplever verdikjeden som kompleks. Dette gjelder særlig produksjon og sammenstilling av IKT-produkter, som i stor grad skjer i land som typisk benytter barne- og tvangsarbeid, har begrensede arbeidstakerrettigheter og lav lønn, tvungen/overdreven overtid, diskriminering, samt arbeidsforhold som innebærer helse- og sikkerhetsproblemer. I tillegg har flere av landende manglende ytringsfrihet og demokrati, stor grad av korrupsjon og alvorlige miljøpåvirkninger. Videre oppfatter vi bransjen slik at leverandører av IKT-produkter i Norge har en viss påvirkningskraft overfor produsenter, men leverandørkjedens kompleksitet og lengde, sammen med problemstillinger knyttet til immaterielle rettigheter, medfører utfordringer både i kartleggingen av kjeden og i å oppnå innflytelse hos de relevante aktørene.

TILTAK FOR Å STANSE, FOREBYGGE ELLER BEGRENSE NEGATIVE KONSEKVENSER

TKGN har vurdert behovet for tiltak på bakgrunn av gjennomført risikovurdering. Risikovurderingen har ikke vist faktiske brudd på menneske- eller arbeidstakerrettigheter, men det eksisterer risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljø innenfor levering av IKT-produkter.

Toyota-konsernets etablerte policyer og retningslinjer er ment å sikre at alle leverandører og samarbeidspartnere, uavhengig av bransje, driver ansvarlig og forsvarlig virksomhet i tråd med Toyota-konsernets verdier og prinsipper, hvilket innebærer blant annet respekt for menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og sosialt og bærekraftig ansvar.

TKGN har videre en fastsatt rutine for kartlegging og vurdering av nye leverandører/kunder, herunder eventuelle risikoer et samarbeid vil kunne innebære, samt leverandøravtaler med avtalevilkår som skal sikre at leverandøren forplikter seg til å respektere grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter, overholdelse av hvitvaskings- og personvernregelverk og miljø. Et aktuelt tiltak vil likevel være å foreta en grundig gjennomgang av rutinen ved ny leverandør/samarbeidspartner og selskapets leverandøravtaler for å påse at dette faktisk gjennomføres på tilfredsstillende måte. Selskapet vil også vurdere å etablere en type «Supplier Code of Conduct» som vedlegg til leverandøravtaler, med retningslinjer om TKGN sine forventninger til samarbeidet og leverandørens ansvar for å respektere menneskerettigheter og opprettholde forsvarlige arbeidsforhold. Formålet er å bidra til bevissthet og felles ansvar i leverandørkjeden.

Vi har også implementert en prosess for leverandørundersøkelser hvor selskapet jevnlig (normalt årlig) kartlegger de mest sentrale leverandørenes konkrete arbeid tilknyttet menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og ansvarlighet. Tiltak vil iverksettes dersom undersøkelsene tilsier at dette er nødvendig, samt vil selskapet vurdere å avslutte samarbeidet dersom forholdene tilsier dette.

Ansatte oppfordres til å beholde mobiltelefon og utstyr så lenge utstyret fungerer som tiltenkt, hvilket reduserer nye innkjøp. Dette vil redusere eventuell negativ påvirkning på miljø og menneske- og arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden.

OVERVÅKING AV TILTAK; GJENNOMFØRING OG RESULTAT

TKGN vil arbeide kontinuerlig med å overvåke gjennomføringen av tiltakene som iverksettes og resultatene av disse.

Selskapet vil ta hensyn til tilegnede erfaringer og eventuelle tilbakemeldinger, for å forbedre aktsomhetsvurderingen, prosessen og resultatene for fremtiden.

KOMMUNIKASJON

I henhold til åpenhetsloven har forbrukere og andre interessenter krav på å vite hvordan selskapet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er avdekket gjennom aktsomhetsvurderingene. TKGN ønsker å være åpne og transparente, og vil besvare alle henvendelser tilknyttet vårt arbeid med åpenhetsloven.

Selskapet har per 30. juni 2024 ikke mottatt slike henvendelser.

GJENOPPRETTING OG ERSTATNING

Selskapet har ikke avdekket tilfeller som krever gjenoppretting eller erstatning.

KONTAKTINFORMASJON

Henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan rettes til

Toyota Kreditbank GmbH NUF per e-post: finans@toyota-fs.com  

Publisert: 28.06.2024