1. Toyota forsikring og finans
  2. Klagebehandling
Jeg ønsker å...

Klagebehandling

Toyota Financial Services

«Kunden først» er ett av de viktigste prinsippene for Toyota Financial Services, sammen med «kvalitet først». Disse prinsippene ligger til grunn for selskapets visjon.
Toyota har ett omfattende program rundt kundetilfredshet og forbedringspotensial, som da også vil omfatte behandling av kundeklager for Toyota Financial Services Norway.

Kundeklager sendes inn til finans@toyota-fs.com

Du vil få en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt og vi vil besvare din klage innen 14 dager fra bekreftelsestidspunkt. Dersom dette ikke lar seg gjøre vil vi innen fristen opplyse deg som kunde om hvorfor henvendelsen ikke kan besvares innen fristen. Når vi behandler klagen, vil vi innhente all relevant informasjon vedrørende din sak for å kunne gjøre en helhetlig vurdering. Alle klager vil besvares skriftlig hvor avgjørelsen vil bli begrunnet. Svaret vil omfatte svar på alle spørsmål kunden har reist i sin klage.

Dersom du ikke er tilfreds med utfallet av klagebehandlingen fra oss, kan du klage saken videre til Finansklagenemda. For nærmere informasjon, se Finansklagenemda.

 

Kontaktinformasjon Finansklagenemda:

Finansklagenemda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Telefon: 23 13 19 60

https://www.finkn.no/