1. Beyond Zero
  2. Hydrogenbyen Bodo
Kontakt oss
Kontakt oss

SMART BODØ

«Nye smarte Bodø» er sannsynligvis det mest ambisiøse smartby-prosjektet i Norge. Målet er å skape en grønn fremtidsby i verdensklasse.

De store planene har vokst frem etter at det ble klart at luftforsvarets aktivitet flyttes fra Bodø til Ørland. Den gamle flyplassen legges ned og blir erstattet med en ny. Det betyr at fremtidens Bodø kan utvikles på et sentrumsnært område på 3.000 mål.

Ikke bare Bodø vil ha nytte av at disse tankene og idéene realiseres. Det kan få ringvirkninger langt utover kommunegrensene. Kompetansen og løsningene fra fungerende delprosjekter vil kunne overføres sømløst til andre byer og kommuner.  Muligens også internasjonalt?

 

Spennende prosjekter og idéer

Det snakkes om å bygge opp Smart Bodø som en by for fremtiden. De første undersøkelsene er allerede i gang. Totalt arbeides det med 56 forskjellige prosjekter og idéer, som skal bidra til å gjøre Bodø til en smartere by. Her ser man på muligheter på en rekke sektorer, fra velferdsteknologi i eldreomsorgen til førerløse elbusser i bykjernen.

Man ser på mulighetene for bølgekraftverk, for å hente varme fra sjøvannet. Dette for bruk av solceller til elproduksjon, og for å sette opp bygninger og nabolag med nullutslipp.

Også i Smart Bodø dukker hydrogen opp som en fremtidig energibærer for nullutslippsløsninger med mange forskjellige bruksområder. Én av fordelene er at hydrogen kan lagres og omdannes til elektrisk energi. Dette når energiformer som bølge-, vind-, vann- og solkraft ikke er tilgjengelig.

 

Tilgang til kortreist hydrogen

Hydrogen er en unik energibærer. I Glomfjord, ca 14 mil sør for Bodø, har de allerede drevet med hydrogenproduksjon i over 40 år. Nå ønsker "Glomfjord Hydrogen" å bruke denne kompetansen til å etablere storskalaproduksjon fra 2023. Startproduksjonen er på 1 tonn daglig med utvidelse til 10 tonn etter hvert. Dette skal brukes i industrien, person- og lastebiler, båter, skip og tog. 10 tonn hydrogen rekker langt: I en bil som Toyota Mirai kan du f.eks. kjøre minst 600 km på 5 kg hydrogen.

10 tonn hydrogen daglig tilsvarer en energimengde på 200 GWt årlig, dvs. energi nok til å forsyne 10.000 normalhusstander. 200 GWt er en større energimengde enn det 97% av de norske vannkraftverkene klarer å levere i et normalår.

 

Over Saltfjellet på hydrogen

Dagens krav til miljøtenkning krever lave kostnader, lav vekt og stor rekkevidde. Den lange Nordlandsbanen på 600 km må over til nullutslippsteknologi, og er spesielt godt egnet for hydrogendrift. En studie fra SINTEF anslår innsparinger på 300-400 millioner kroner på strekningen Steinkjer – Bodø med hydrogenelektrisk nullutslippsløsninger. Nordlands-, Røros- og Raumabanen, de tre dieseldrevne jernbanestrekningene i Norge, står samlet for utslipp av 100.000 tonn forurensende CO2 hvert år, like mye som 50.000 dieselbiler.

I Storbritannia er hydrogentog allerede satt i prøvedrift, og det er flere som tenker i samme baner. Store og viktige jernbaneland som Tyskland og Frankrike starter testing i 2024. Behovet for hydrogentog i Europa antas å ligge på et sted mellom 10 og 15 tusen togsett i årene fremover.

Ut på havet

I Regjeringens konkurranse om «Smartere transport» vant Bodø hovedpremien på 50 millioner kroner, i samarbeid med Nordland fylke, Telenor og Avinor. I kjølvannet av dette, legges det nå til rette for at Norges lengste ferjesamband, Bodø – Moskenes, skal betjenes av hydrogendrevne ferjer.

Vestfjorden, der disse ferjene skal gå, er et svært krevende sjøområde. Ferjene skaper nødvendige forbindelser mellom Bodø, Moskenes, Værøy og Røst. På så lange strekninger fungerer ikke elektriske ferjer godt nok, og dermed er hydrogendrift det nullutslippsalternativet som er valgt. Man jobber mot signering av kontrakter før sommeren 2021, og at nye ferjer er seilingsklare når den neste anbudsperioden starter 2024.

De nye hydrogenferjene vil reduserer CO2-utslippene i sambandet mellom Bodø og Lofoten med 26.000 tonn årlig. Dette sammenliknet med dagens teknologi, som er basert på naturgass (LNG). Reduksjonen tilsvarer årlige utslipp fra 13.000 dieselbiler.

 

Visjon og mål

Smart Bodø dreier seg om å utvikle hele byen, nå og inn i fremtiden. Målet er å forbedre livskvaliteten til innbyggerne med bærekraft som grunnlag. "Smartere Transport Bodø" har som mål å redusere klimautslippene, blant annet ved å utnytte de mulighetene som hydrogen kan gi. Visjonen er å skape smart og attraktiv mobilitet i bykjernen med selvkjørende busser, elbil- og elsykkeldeling. Samt en rekke andre tiltak som gir miljøgevinster og stimulerer til innovasjon.

Bodø utvikler og utforsker forskjellige og spennende ideer innen innenfor "Smart City-tenkning". Med dette sikter de mot å bli den norske byen som vinner lederrollen i gjennomføringen av det grønne skiftet.